اصول کاربردی ضریب همبستگی


پیش بینی جوسازمانی نوآورانه بر اساس عدالت و حمایت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد

هدف: اصول کاربردی ضریب همبستگی هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عدالت و حمایت سازمانی بر جوسازمانی نوآورانه کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر مشهد است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی، که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد(57 نفر) است، که نمونه آماری به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگ(1986) (84/=00 α)، پرسشنامه استاندارد عدالت اصول کاربردی ضریب همبستگی سازمانی نیهوف و مورمن(1993)(96/0= α) و پرسشنامه استاندارد جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر(1978)(81/ =0 α) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از متخصصان مدیریت علوم ورزشی بهره گرفته شده است. داده‌های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها : نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی نشان داد که بین حمایت و عدالت سازمانی و ابعاد آن با جوسازمانی نوآورانه رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین مشخص شد که حمایت و عدالت سازمانی توان پیش بینی مثبت و معنی‌دار جوسازمانی نوآورانه را دارا هستند. نتیجه گیری: مدیران سازمانها با برقراری عدالت و حمایت سازمانی، می توانند موجب بروز رفتارهای خلاقانه و مبتکرانه در سازمان شوند.

آموزش کاربردی نرم افزار spss

نرم‌افزار SPSS نرم افزاری است که جهت تحلیل آماری در تحقیقات دانشگاهی و پژوهش‌های سازمانی استفاده می‌گردد. این نرم افزار مخفف Statistical package for social science به معنای «بسته‌آماری برای علوم اجتماعی» است، که در عین راحتی و سادگی، یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تحلیل آماری داده‌های اجتماعی و رفتاری می‌باشد. یادگیری آسان، سادگی استفاده و قدرت بالا در انجام محاسبات پیچیده، این نرم افزار را به یکی از رایج‌ترین بسته‌های نرم‌افزاری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل آماری مبدل نموده است.

شروع دوره: سه شنبه 16 مهر 98 16:00

پایان دوره: سه شنبه 12 آذر 98 20:00

مدت زمان: 30 ساعت

محل برگذاری: لایتک

مخاطبان دوره
کلیه دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و رشته‌های مرتبط با آن نظیر آمار، جغرافیا، روانشناسی، اصول کاربردی ضریب همبستگی اقتصاد، مدیریت، پزشکی، فنی و …

توانایی پس ازگذراندن دوره
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، با مفاهیمی همچون :

 • اصول اولیه و کاربردی SPSS
 • نواع نمودارها
 • آزمون های T
 • آمار توصیفی،
 • تحلیل واریانس یک و چند متغیره،
 • روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل ممیزی،
 • روش های مقیاس سازی،
 • تحلیل پرسشنامه،
 • روش های غیرپارامتریک و .
  آشنا می گردند.

سرفصلهای دوره
بخش اول: مقدمه ای بر روش تحقیق

انواع روشهای پژوهش

دسته بندی روش های پژوهش بر اساس هدف

دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف

انواع متغیرهای پژوهش

مقیاس های اندازه گیری متغیرها

جامعه آماری و نمونه آماری

تعیین حجم نمونه زمانی که حجم جامعه نامعلوم است

نمونه گیری زمانی که هم حجم جامعه نامعلوم و هم واریانس نمونه اولیه موجود نیست

استفاده از جدول مورگان

روشهای گردآوری اطلاعات

روشهای آماری مورد استفاده

خلاصه آزمونهای پارامتریک

خلاصه آزمونهای ناپارامتریک

بخش دوم: شروع کار با نرم اصول کاربردی ضریب همبستگی افزار SPSS

وارد کردن داده ها در برنامه SPSS

محاسبه فراوانی های داده ها

محاسبه آلفای کرونباخ در SPSS

بخش سوم: انجام آزمون های فرض آماری با SPSS

آزمون t مستقل (Independent samples t-test)

آزمون t زوجی (Paired samples t-test)

آزمون t تک نمونه (One sample t-test)

آزمون تحلیل واریانس (Analysis of variance : ANOVA)

روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)

تحلیل عامل با استفاده از نرم افزار SPSS

بخش چهارم: کاربردهای آزمون خی دو (x2)

آزمون استقلال خی-دو (x2)

آزمون نیکوئی برازش خی-دو (x2)

بخش پنجم: آزمون همبستگی و رگرسیون

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی کندال

بخش ششم: آزمونهای ناپارامتریک

آزمون همبستگی کندال (Kendall ' s coefficient of concordance)

آزمون علامت و آزمون ویلکاکسون

آزمون کولموگروف اسمیرنف

بخش هفتم: تحلیل مسیر

طراحی یک نمودار تحلیل مسیر

مفاهیم مقدماتی تحلیل مسیر

اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم و اثر كل

تحلیل مسیر با SPSS

بخش هشتم: تمرینات تکمیلی

جدول فراوانی یا جدول یک بعدی

فرمان Recode (دسته بندی متغیر ها)

فرمان Compute (ایجاد متغیر جدید از متغیرهای موجود)

جدول دو بعدی Crosstabs

جدول دو بعدی Crosstabs / دو متغیر رتبه ای

جدول دو بعدی Crosstabs / با متغیر کنترل ( جدول سه بعدی)

آزمون تی (t – test) / بررسی تفاوت میانگین یک متغیر در بین دو گروه

آزمون اف (f – test) / بررسی تفاوت میانگین یک متغیر مقیاسی بین 3 گروه و بیشتر

سنجش میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات بانک اسلامی افغانستان (مطالعه موردی: شعبه جوار مخابرات ولایت بلخ)

چکیده :
در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، به بررسی سنجش میزان رضایت مندی مشتریان، از خدمات بانک اسلامی افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده به(83) نفر به‌ صورت تصادفی من حیث نمونه انتخاب و پرسشنامه مذکور در اختیار مشتریان قرارگرفته و پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده ها به کمک نرم‌افزار SPSS 23 تجزیه‌وتحلیل گردید. در پژوهش حاضر به بررسی سنجش رضایت‌ مندی مشتریان از خدمات بانک اسلامی افغانستان پرداخته شد. هدف پژوهش شناسایی عوامل رضایت مشتریان بانک بوده که برای رسیدن به هدف یاد شده، ضمن بررسی مبانی نظریه های رضایت مشتریان، پرسشنامه تهیه‌شده و با توجه به جدول نمونه گیری و نیز با توجه به حجم نمونه، برای 83 مشتری بانک پرسشنامه ها توزیع و دوباره جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که ضریب آلفای کرونباخ (0.860) به سطح خوب قرار دارد. همچنان برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای رتبه‌بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. نتایج اصول کاربردی ضریب همبستگی ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین تمام متغیرها به‌جز رابطه دستاوردها و کارکنان دیگر همه متغیرها با رضایت مشتریان از خدمات بانک اسلامی افغانستان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنان نتایج به‌ دست‌آمده از آزمون فریدمن نشان داد که ازدید مشتریان مهم‌ترین عوامل که سبب رضایت آن‌ها شده است کارکنان و خدمات است.

بررسی ارتباط رهبری اصیل با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی1401-1400

چکیده :
تحقيق حاضر، در راستاي تعیین ارتباط رهبری اصیل با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی انجام گرفت. از نظر هدف، جزء تحقيقات كاربردي و از نظر ماهيت پژوهش از نوع توصيفي و به روش همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را كليه معلمان شهرستان خوی به تعداد 1353 نفر(510 مرد و 843 زن) تشكيل دادند، حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 302 نفر برآورد گردید که با استفاده از نمونه گیری تصادفی اصول کاربردی ضریب همبستگی خوشه ای اقدام به نمونه گیری شد، جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه رهبری اصیل پرسشنامه اولیو و همکاران(2007) و پرسشنامه رفتار شهروندی پادساکف و همکاران(1990) استفاده شد، روايي پرسشنامه هاي مذكور توسط متخصصین اصول کاربردی ضریب همبستگی مربوطه تاييد و پايايي آنها از طريق ضریب آلفاي كرونباخ به ترتيب،851/0و 884/0 بدست آمد. براي تجزيه و اصول کاربردی ضریب همبستگی تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتايج نشانگر این بود که رهبری اصیل با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. همچنین بین مولفه های رهبری اصیل (خودآگاهی، اخلاق درونی شده، پردازش متوازن، شفافیت رابطه ای) با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد(05/0>p). همچنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های رهبری اصیل، مولفه شفافیت رابطه ای قادر به پيش بيني رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس می باشد(05/0>p).

بررسی روشهای خطی و غیرخطی مدل سینتیک شبه درجه دوم در جذب سطحی کبالت (II) از محلولهای آبی

مدل سینتیک شبه درجه دوم برای ارزیابی مکانیسم جذب سطحی در محلولهای آبی، مدل مفیدی است. این مدل توسط دو روش خطی و غیرخطی بیان می‌شود. روش خطی با استفاده از رگرسیون خطی به چهار فرم نوشته می‌شود و روش غیر خطی با استفاده از روش آزمون و خطا توسط Solver add-In در محیط Excel به‌دست می‌آید. ارزیابی و مقایسه مقادیر ضریب همبستگی (r 2 ) بهترین تطابق داده‌ها را با مدل پیش‌بینی می‌کند. در مطالعه حاضر، سینتیک شبه درجه دوم جذب سطحی کبالت (II) از محلولهای آبی توسط دو روش خطی و غیر خطی بررسی شد. نتایج نشان داد که مقادیر متفاوتی از ضریب همبستگی برای چهار فرم روش خطی به‌دست می‌آید. در بین چهار فرم روش خطی، مدل سینتیکی شبه درجه دوم خطی نوع اول (مدل هو)، دارای بالاترین مقدار ضریب همبستگی بود. نتایج حاکی از این است که روش غیر خطی نسبت به ‌روش خطی، نتیجه بهتری از تطابق داده‌های تجربی با مدل شبه درجه دوم را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Linear and non-Linear Methods of Pseudo-Second Order Kinetic in Adsorption of Co(II) from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

 • Peyman Salarian 1
 • Fanoos Mokari 2
 • Maryam Saleh Mohammadnia 3
 • Mojgan Khalilpour 4

The kinetic model of the pseudo-second order is a useful model for assessing the mechanism of the adsorption. This model is stated by linear and non-linear methods. The linear method is written by linear regression as four forms and non-linear method is done by trial and error method using Solver add-In in Microsoft Excel. The comparison and assessment of the correlation coefficient (r 2 ) show the best accordance with kinetic model. In current work, the kinetic of pseudo-second order for the adsorption of Co (II) from aqueous solutions was studied by linear and non-linear methods. The results showed that the different values of the correlation coefficient were achieved for four forms. First type of the pseudo-second order kinetic (Ho model) showed the most value of the correlation coefficient. The results showed that non-linear method has the better accordance with experimental data than linear method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kinetic
 • Adsorption
 • linear regression
 • Correlation coefficient
 • Cobalt (II)

مراجع

1- Babel, S., and Kurniawan, T.A. (2003). “Low-cost adsorbents for heavy metals uptake اصول کاربردی ضریب همبستگی from contaminated water: A review.” J. Hazard.Mat., 97(1-3), 219-243.

2- Genc-Fuhrman, H., Mikkelsen, P.S., and Ledin, A. (2007). “Simultaneous removal of As, Cd, Cr, Cu, Ni and Zn from stormwater: Experimental comparison of 11 different sorbents.” Water Res., 41(3), 591-602.

3- Kurniawan, T.A., Chan, G.Y.S., Lo, W.H., and Babel, S. (2006). “Physico-chemical treatment techniques for wastewater laden with heavy metals.” J. Chem.Eng., 118, 83-98.

4- Febrianto, J., Kosasih, A. N., Sunarso, J., Ju, Y., Indraswati, N., and Ismadji, S. (2009). “Equilibrium and kinetic studies in adsorption of heavy metals using biosorbent: A summary of recent studies.” J. Hazard. Mat., 162(2-3), 616-645.

5- Qiu, Y., Cheng, H. Xu, C., and Sheng, D. (2008). “Surface characteristics of crop-residue-derived black carbon and lead(II) adsorption.” Water Res., 42, 567-574.

7- Ho, Y.S. (1995). “Adsorption of heavy metals from waste streams by peat.” Ph.D. Thesis, University of Birmingham, Birmingham, UK.

8- Salaryan, P., Mohammadnia, M. S., Sadjadi, S. M. (2011). “Simultaneous removal of heavy metals of Mn and Co from wastewater using adsorption.” National Conference of Chemistry and Chemical Engineering, Gachsaran, Iran. (In Persian)

9- Ho, Y.S. (2006). “Isotherms for the sorption of lead onto peat: Comparison of linear and non-linear methods.” Pol. J. Env. Stu., 15, 81-86.

10- Ho, Y.S., and McKay, G. (2000). “The kinetics of sorption of divalent metal ions onto sphagnum moss peat.” Water Res., 34 (3), 735-742.

11- Sobkowsk, J., and Czerwin´ ski, A. (1974). “Kinetics of carbon dioxide adsorption on a platinum electrode.” J. Electroanal. Chem., 55(3), 391-397.

12- Ritchie, A.G. (1977). “Alternative to the Elovich equation for the kinetics of adsorption of gases on solids.” J. Chem. Soc. Faraday Trans., 73 (10), 1650-1653.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.