حساب اسلامي


قانون موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

شماره 3560 ـ ق 2/12/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه دولت به شماره 9839/21317 مورخ 1/4/1378 در مورد موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/9/1378 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است مطابق ماده (114) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دولت منعکس و طی نامه شماره 7810422/م مورخ 18/11/1378 موافقت دولت با اصلاحات اعلام گردید در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 64880 7/12/1378
وزارت مسکن و شهرسازی
قانون موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی سوریه روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3560 ـ ق مورخ 2/12/1378 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه شماره 6114 ـ هـ مورخ 6/3/1363 می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه بنا به تمایل خود به منظور تقویت روابط دوستانه و همکاریهای دائمی فیمابین دو کشور نسبت به موارد ذیل توافق نمودند:
ماده 1 ـ
1ـ به دنبال توافق انجام شده بین نمایندگان بانک مرکزی سوریه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 می 1999 میلادی (23/2/1378) در مورد حساب ویژه مفتوحه به موجب پروتکل مربوط به مبادله کالا امضاء شده در تهران به تاریخ 26 اسفند 1360 مطابق با 16 مارس 1982 و پروتکل اصلاحی ماده (1) از پروتکل فوق الذکر امضا شده در تهران در تاریخ 30 بهمن 1362 مطابق با 19 فوریه 1984 و حساب مفتوحه به موجب یادداشت تفاهم به امضا رسیده در تهران در تاریخ 22 اردیبهشت 1363 مطابق با 12 می 1984 ماندهحساب بستانکار جمهوری اسلامی ایران به مبلغ فقط چهارده میلیاردو هفتادوهشت میلیون و نهصدوبیست هزار (14078920000) لیر سوریه تعیین می گردد و این مبلغ شامل کلیه تعهدات و مسؤولیتهای ناشی از پروتکلها و اسناد فوق الذکر و تمامی اصلاحات آنها می باشد.
2ـ به مبلغ مذکور در بند (1) فوق الذکر هیچ نوع سود یا کارمزدی تحت هر عنوان تعلق نمی گیرد.
3ـ در صورتی که نرخ تبدیل لیر سوریه به دلار آمریکا در کشورهای همسایه نسبت به نرخ تسعیر اعمال شده در بودجه عمومی سال 1999 (11 دیماه 1377 لغایت 11 دیماه 1378) جمهوری عربی سوریه از بیست درصد (20%) طی مدت ده ساله بازپرداخت مبلغ تعیین شده در بند (1) فوق الذکر افزایش یابد اقساط پرداخت نشده نسبت به مازاد بیست درصد (20%) فوق الاشعار در نرخ تبدیل بر اساس فرمول اعمال شده
در تعیین مبلغ اصلی مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرد.
ماده 2 ـ
1 ـ مبلغ مذکور در ماده (1) این موافقتنامه به لیر سوری طی ده قسط سالانه به طور متساوی و پی در پی پرداخت می شود به گونه ای که اولین قسط آن در تاریخ 10 تیر 1378 مطابق با اول جولای 1999 میلادی و آخرین قسط در تاریخ 10 تیر 1387 مطابق با اول جولای 2008 میلادی پرداخت شود.
2 ـ حسابی تحت عنوان «حساب تسویه» نزد بانک مرکزی سوریه گشایش می یابد و به این حساب هیچ نوع بهره تعلق نخواهد گرفت و موارد ذیل در آن منظور می شود:
الف ـ مبالغ اقساط سالیانه پرداختی به موجب بند (1) این ماده .
ب ـ مبالغ مورد مصرف از طرف ایران بر طبق مفاد ماده (3)این موافقتنامه و حساب اسلامي به میزان اقساط سالیانه ثبت شده در «حساب تسویه» می باشد.
در صورتی که بخشی از اقساط سالیانه به طور کامل در سال مربوط به مصرف نرسد مقدار مصرف نشده با اقساط بعدی جمع می گردد.
ماده 3 ـ مبالغ مشخص شده در بند (1) ماده (1) این موافقتنامه متناسب با اقساط سالیانه ثبت شده در «حساب تسویه» یاد شده در بند (2) ماده (2) این قرارداد از سوی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف ذیل در جمهوری عربی سوریه استفاده می شود:
الف ـ تأمین هزینه های ذیل:
ـ خرید ساختمان جدید برای سفارت جمهوری اسلامی ایران و اقامتگاه سفیر.
ـ ساخت بیمارستان.
ـ ساخت مدرسه.
ـ مرمت و نگهداری برخی از اماکن مذهبی.
ـ هزینه دانشجویان ایرانی سرگرم تحصیل در سوریه.
ـ هزینه های داخلی زائران ایرانی (هتل ، حمل و نقل ، هزینه های فرودگاهی و غیره).
ـ هزینه های سوخت مربوط به شرکتهای هواپیمایی ایران در فرودگاههای سوریه.
ـ عوارض فرودگاهی و هوانوردی مربوط به شرکتهای هواپیمایی ایران در فرودگاههای سوریه.
ـ هرگونه هزینه های محلی دیگر.
ب ـ تأمین مالی سهم طرف ایرانی در هزینه های محلی طرح های توسعه ای است که بین دولتهای دو کشور بر اساس شرکتهای مشترک (J.V.) توافق می گردد.
ج ـ هزینه های محلی برای پروژه های سرمایه گذاری که طرف ایرانی بر طبق مفاد قوانین و مقررات جاری در جمهوری عربی سوریه انجام می دهد.
ماده 4 ـ
1 ـ بانک مرکزی سوریه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبات بانکی لازم را برای اجرای مفاد این موافقتنامه تدوین می نمایند.
2 ـ این موافقتنامه به عنوان ضمیمه یادداشت تفاهم امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی حساب اسلامي سوریه در تاریخ 25 اردیبهشت 1378 مطابق با 15 می 1999 میلادی تلقی می گردد.
ماده 5 ـ این موافقتنامه در تاریخ تصویب آن به وسیله مقامات صلاحیتدار در دو کشور لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ 26 اردیبهشت 1378 مطابق با 16/5/1999 در دو نسخه اصلی با زبانهای عربی فارسی و انگلیسی تنظیم و امضاء گردیده و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان هستند و در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک می باشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری عربی سوریه
قانون فوق با طی مراحل ماده (114) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنج نامه آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28 آذر ماه یکهزارو سیصدو هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

محمد بن موسی خوارزمی


محمد بن موسی خوارزمی (حدود ۱۶۴ تا ۲۳۵ هجری)، ریاضیدان و ستاره‌شناس مسلمان ایرانی، در قرن سوم هجری است. [۱] شهرت علمی وی مربوط به کارهایی است که در ریاضیات مخصوصا‌ در رشته «جبر» انجام داده، به طوری که هیچ یک از ریاضیدانان قرون وسطی مانند وی در علم ریاضی تأثیر نداشته‌اند.

Line.png

الجمع و التفریق، الجبر و المقابله، زیج السند هند، صورة الارض، عمل الاسطرلاب،.

محتویات

زندگی‌نامه

در تاریخ ولادت «محمد بن موسی خوارزمی»، اتفاق نظر نیست؛ برخی تولدش را حدود سال ۱۶۴ قمری [۲] و برخی قبل از ۱۸۵ قمری [۳] دانسته اند. همچنین برخی محل ولادت او را خوارزم دانسته اند [۴] و برخی گفته اند اجداد خوارزمی احتمالا اهل خوارزم بودند ولی خودش احتمالا از قُطر بُولّی ناحیه‌ای نزدیک بغداد بود. [۵]

از زندگی خوارزمی اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی آثار او جایگاه والایش را آشکار می‌سازند. خوارزمی در دربار مأمون عباسی بسیار مورد توجه قرار داشته و پیش از ۱۹۸ قمری، و در حالی که مأمون هنوز در مرو (در ترکمنستان فعلی) می‌زیست، به دربار وی وارد شد و سپس همراه وی به بغداد آمد [۶] و گویند او را به سرزمین هند فرستادند تا حساب هندی را بیاموزد. [۷] خوارزمی پس از آن در دارالحکمه که مجمعی از دانشمندان در بغداد به سرپرستی مأمون بود، مشغول به فعالیت شد و بیشتر از هر چیز بر روی آثار هندی کار می کرد.

محمد بن موسی خوارزمی در مقدمه کتاب جبرش، از خویش تصویر مردی معتقد و متعصب به دین اسلام را معرفی می‌کند.

آثار و تألیفات

آثار خوارزمی در ریاضی

خوارزمی سه کتاب در ریاضی تألیف کرده که به ترتیب تاریخ تألیفشان عبارتند از:

 • الجمع و التفریق: در این کتاب به برخی جنبه های حساب محلی پرداخته می شده است. از این کتاب نسخه ای در دسترس نیست. [۸]
 • الجبر و المقابله: خوارزمی کارهای دیونانتوس را در رشته جبر دنبال کرد و به بسط آن پرداخت و کتاب «الجبر و المقابله» را نوشته و به مأمون تقدیم نمود. این کتاب درباره ریاضیات مقدماتی و شاید نخستین کتاب جبری باشد که به عربی نوشته شده است. دانش پژوهان بر سر این که چه مقدار از محتوای کتاب از منابع یونانی و هندی و عبری گرفته شده است، اختلاف نظر دارند. [۹] خوارزمی در این کتاب به بررسی معادلات درجه دوم و راه حل هایی که تا آن زمان برای آنها بیان شده بود پرداخته و پس از تدوین و تنقیح راه حل ها به اثبات آنها به کمک هندسه پرداخت. [۱۰] پیش از سال ۱۱۴۳ یوهانس تولدویی بخشی از «الجبر و المقابله» را ترجمه نمود و پس از او، رابرت چستری در سال ۱۳۴۵ بخش دیگری را نیز ترجمه کرد. ترجمه او که ترجمه بخش اصلی بود باعث شناساندن دانش جبر به دانشوران اروپایی شد. ترجمه دیگر این اثر خوارزمی متعلق است به گراردوس کرمونایی. [۱۱] این ترجمه ها قرن ها در اروپا مأخذ و مرجع دانشمندان و محققین بود و همین مبدأ بودن این کتاب برای اروپائیان موجب شد که عنوان کتاب او یعنی «الجبرا» در زبان های اروپایی به معنای جبر بکار رود.
 • حساب العدد الهندی: اثر ریاضی دیگری که چندی پس از جبر نوشته شد، رساله‌ای است مقدماتی در حساب که ارقام هندی (یا به غلط ارقام عربی) در آن بکار رفته بود و نخستین کتابی بود که نظام ارزش مکانی را (که آن نیز از هند بود) به نحوی اصولی و منظم شرح می‌داد [۱۲] . قفطی ضمن تحسین این اثر آن را شرح و بسط اثری از هندیان در حساب اعداد دانسته است. این اثر نیز در جریان ترجمه آثار اسلامی به لاتین ترجمه شد و موجب شد که اروپائیان سه سده پس از مسلمانان از نوع جدیدی از حساب آگاه شوند که به سرعت جایگزین شیوه قدیم حساب آنان که از فن چرتکه بهره می جست شد. اروپائیان برای تمایز این روش از روش قبلی نام لاتین الگوریسموس (صورت تحریف شده الخوارزمی) را به کار می بردند که امروزه واژه «الگوریتم» برای نامیدن نوعی حساب و طرحهایی در برنامه نویسی رایانه ای به کار می رود که برگرفته از همان نام لاتین است. [۱۳]

هیئت و نجوم و جغرافیا

 • زیج السند هند: اثر دیگری که خوارزمی به مأمون تقدیم نمود زیج السند هند بود. [۱۴] اثر مزبور بر خلاف کتابهائی که بعدها در نجوم اسلامی نوشته شده و مولفین آنها اصل عربی این اثر برجای نمانده است و تنها یک نسخه به زبان لاتین در دسترس می باشد که از نسخه مسلمه مجریطی ریاضی دان و منجم مسلمان که در قرن دهم میلادی (چهارم هجری) در قرطبه کار می کرد ترجمه شده است. و از طریق همین ترجمه و جدولهای طلیطلی بود که برخی از روشهای هندی که مورد استفاده خوارزمی قرار گرفته بود به اروپای غربی راه یافتند. [۱۵]
 • کتاب صورة الارض: این کتاب اثری است در زمینه جغرافیا که اندک زمانی بعد از سال ۱۹۵–۱۹۶ نوشته شده است و تقریباً فهرست طول ها و عرض های همه شهرهای بزرگ و اماکن را شامل می‌شود. این اثر که احتمالاٌ مبتنی بر نقشه جهان نمای مأمون است (که شاید خود خوارزمی هم در تهیه آن کار کرده باشد)، به نوبه خود مبتنی بر جغرافیای بطلمیوسی بود. این کتاب از بعضی جهات دقیق‌تر از اثر بطلمیوس بود، خاصه در قلمرو اسلام. [۱۶]
 • مقاله استخراج تاریخ الیهود و اعیادهم: این اثر برجای مانده از خوارزمی، رساله کوتاهی است درباره تقویم یهود است و قواعدی را برای طول متوسط ماه و خورشید بر مبنای این تقویم برای تعیین نخستین روز سال در بردارد همچنین مطالبی در مورد دوره کبیسه گیری نوزده ساله قمری، تاریخ خلق آدم، مبداء گاه شماری سلوکی (ذوالقرنی) و مقایسه مقارنه ها و مقابله های ماه و خورشید بر اساس گاه شماری یهودی دارد. [۱۷]
 • کتابهایی راجع به اسطرلاب: خوارزمی دو کتاب راجع به اسطرلاب نوشته است. یکی کتاب «عمل الاسطرلاب» درباره چگونگی ساختن اسطرلاب و دیگری «العمل بالاسطرلاب» درباره چگونگی به کار بردن اسطرلاب. در این دو اثر از حل مسائل نجومی گوناگون به وسیله اسطرلات سخن رفته است. مثلا” تعیین ارتفاع خورشید و طول و عرض جغرافیایی نقطه ای از زمین. [۱۸]
 • کتاب الرخامه: این کتاب در مورد ساعت آفتابی افقی و تعیین اوقات نماز بوده است که بعدها اساس و پایه محاسبات مثلثات کروی قرار گرفت. [۱۹]

کتابی در تاریخ

 • کتاب التاریخ خوارزمی موجود نیست، ولی چند مورخ از او به عنوان «مرجعی معتبر» برای حوادث دوره اسلامی نقل کرده‌اند. با توجه به نقل قولهای صورت گرفته از این اثر به نظر می رسد که خوارزمی در آن (همچون معاصرش ابومعشر بلخی) با رویکرد احکام نجومی به رویدادهای تاریخی توجه داشته است. [۲۰]

خوارزمی در نظر پژوهشگران غربی

 • آریستید مار، پژوهشگر برجسته‌ی فرانسوی (در قرن ۱۹ میلادی) درباره‌ی خوارزمی می‌گوید: «یک موضوع تاریخی را امروزه نمی‌توان انکار کرد و آن این است که محمد بن موسی خوارزمی، معلم واقعی ملل اروپایی جدید در علم جبر بوده است.»
 • جُرج سارتُن، پژوهشگر آمریکایی در کتاب مشهور خود، به نام «مقدمه بر تاریخ علم»، آورده است: «خوارزمی بزرگترین ریاضی‌دان عصر خود، و در صورت در نظر گرفته شدن همه‌ی جوانب، یکی از بزرگترین ریاضی‌دانان همه‌ی اعصار به شمار می‌آید.» او خوارزمی را یکی از بنیانگذاران آنالیز یا جبر به صورتی جدا از هندسه دانسته است، زیرا کتاب جبر و مقابله حل آنالیزی معادلات درجه‌ی اول و دوم را در بر دارد. سارتن به همین جهت نیمه‌ی اول قرن نهم میلادی را عصر خوارزمی نامیده و فصلی از کتاب خود را به نام او مزیّن‏‏‏‎ ساخته است.
 • آیلْهارد ویدِمان، پژوهشگر مشهور آلمانی اواخر سده‌ی ۱۹ و اوائل سده‌ی ۲۰ میلادی، خوارزمی را یک نابغه و دارای شخصیت علمی ممتاز خوانده است.
 • اسمیت نیز در تاریخ ریاضیات خود، وی را بزرگ‌ترین ریاضی‌دان دربار مأمون به‌ شمار آورده است. [۲۱]

وفات و بزرگداشت خوارزمی

محمد خوارزمی در حدود سال ۲۳۲ هجری قمری (مطابق با ۸۴۸ میلادی) درگذشت. [۲۲] سازمان فرهنگی ملل متحد (یونسکو) سال ۱۹۸۳ میلادی مطابق با ۱۳۶۲ هجری شمسی را به عنوان هزار و صد و پنجاهمین سال وفات خوارزمی برگزید و از کشورهای عضو سازمان یونسکو خواست که در این سال به یاد خوارزمی، بنیانگذار فن جبر و واسطه غیر مستقیم پیوند ریاضیات هندی با ریاضیات یونانی در قلمرو دانش و فرهنگ اسلامی، مراسم بزرگداشت برای او برگزار کنند. [۲۳]

در ایران مجموعه مقالات ارائه شده به کنگره، به صورت یادنامه ای جامع به همت کمیسیون ملی یونسکو و همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی منتشر گردید. [۲۴] همچنین یادنامه‌ای به زبان روسی در ۲۶۰ صفحه و مشتمل بر ۱۶ مقاله در مسکو منتشر شده است. [۲۵]

سقف انتقال وجه به‌صورت حضوری و غیرحضوری برای حساب‌های تجاری افزایش یافت

سقف انتقال وجه به‌صورت حضوری و غیرحضوری برای حساب‌های تجاری افزایش یافت

تهران- ایرنا- مطابق مشوق های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب‌های تجاری به صورت غیرحضوری از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به سه‌میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان نیاز به ارائه مستندات ندارند.

این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب های تجاری از شخصی، بانک‌ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب های تجاری، مشوق هایی را در هفت بند به شرح زیر در نظر بگیرند:

۱- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت همه برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه‌پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری

۲- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر «تا ۴۰ درصد» در رابطه با سرفصل های «صدور انواع ضمانتنامه»، «حواله ها» و «وصول بروات»

۳- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال

۴- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال

۵- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد

۶- عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری

۷- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان.

تشریح جزئیات تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری

به‌تازگی بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است، «ابوذر سروش» معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گویی به تشریح مزایای تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری پرداخته است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوق هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب ها پیش بینی شده است. علاوه بر آن، صاحبان حساب های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از ۲ میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

در ابتدا لطفا در رابطه با حساب تجاری و کارکردهای آن توضیح دهید؟

سروش- حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند. انتظار می رود که دریافت ها و پرداخت های مربوط به این حساب ها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی/تجارتی یا غیرتجارتی/دولتی یا غیردولتی/مسوولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر این که همه انواع حساب های سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت های مالیاتی باشند، اما این موضوع تاثیری در وضعیت حساب های اشخاص حقوقی ندارد و همان‌طور که بیان شد همه حساب های آنها تجاری محسوب می شود.

در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که به‌تازگی در زمینه شرایط و ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، همه حساب های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می کند مگر آن که سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد.

از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین این اشخاص باید اطلاعات حساب های تجاری خود را به روش هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب‌ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده شوند. سایر حساب های صاحبان کسب و کار و نیز همه حساب های اشخاص مزدبگیر که به صورت خویش فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.

اشخاص حقیقی که دارای کسب و کار مشخصی هستند برای تجاری شدن حساب‌هایشان به طور مشخص باید چه اقدامی انجام دهند؟

سروش- این اشخاص به دو طریق می توانند حساب های مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می توانند با مراجعه به درگاه های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه های مالیاتی شماره حساب های تجاری صاحبان کسب و کار را از آن ها استعلام می کند و بنابراین افراد می توانند از همان درگاه، شماره حساب های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می کند. بنابراین همه حساب های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می شوند. البته به استثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی صلاح دریافت ننموده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حساب های اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند به بانکهای عامل نمی دهد. به این اشخاص یکسال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.

در روش دوم، افراد می توانند به بانک های عامل مراجعه و اطلاعات حساب های خود نزد آن ها را که می خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

از پاسخ های شما چنین به نظر می رسد که تجاری شدن حساب های صاحبان کسب و کار که در امور تجاری مورد استفاده آن ها قرار می گیرد، برای آن ها مزایایی به همراه دارد. آیا این برداشت صحیح است؟

سروش- بله، بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش های بانکی که از طریق تفکیک حساب های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می شود، مشوق های متعددی را برای صاحبان این حساب ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری کلیه حساب های اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش های بالاتر از حدود مذکور باید به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند. بانک مرکزی برای صاحبان حساب های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حسابهای تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق های دیگری نیز برای صاحبان حساب های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.

با وجود مشوق هایی که معرفی کردید، چه تمهیدات دیگری در نظر گرفته شده تا فرایند تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری به طور کامل اجرا شود؟

سروش- در مقرراتی که به‌تازگی ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال آن و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که فقط در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب های تجاری تعلق می یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانند POS و درگاه های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب های تجاری تعلق می‌یابند. بنابراین اشخاص چنان‌چه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.

در رابطه با حساب هایی که فعالیت کسب و کاری حساب اسلامي در آن ها انجام می شود ولی توسط صاحبان آن ها به عنوان حساب تجاری معرفی نمی شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نمی باشند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟

سروش- همان‌طور که پیشتر بیان شد هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. در اکثر کشورها تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری از سال های پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه های مسوول را یاری خواهند کرد. با وجود این در رابطه با حساب هایی که در فرضیه مطروحه در سوال شما وجود دارد، روش‌های مشخصی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حساب های غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین طور پیاده‌سازی الگوهای داده کاوی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.

پوتین در دیدار با رئیسی در سمرقند: از پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای بسیار خوشحالیم

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، در دیدار با ابراهیم رئیسی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت روسیه از این که جمهوری اسلامی به زودی به این سازمان «جدی، بزرگ و معتبر» می‌پیوندد، «بسیار خوشحال است.»

پوتین روز پنج‌شنبه ۲۴ شهریور گفت: «همان‌طور که با شما توافق کردیم، ما هر کاری انجام دادیم تا ایران به عضویت کامل سازمان شانگهای درآید.»

او در ادامه گفت: «شریکان ما در این سازمان از درخواست شما حمایت کرده‌اند و تنها آخرین تشریفات باقی مانده است.»

رییس‌جمهوری روسیه گفت: «در بسیاری از مسائل بین‌المللی، مواضع مسکو و تهران نزدیک یا منطبق است. ما فعالانه در عرصه بین‌المللی همکاری می‌کنیم.»

پوتین همچنین گفت هیاتی متشکل از ۸۰ شرکت بزرگ از روسیه، هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد.

کمی قبل از آن، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از امضای یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای خبر داد.

امیرعبداللهیان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که امضای این یادداشت تعهدات در شهر سمرقند و همراه با دبیر کل سازمان همکاری‌ شانگهای انجام شده است.

او اضافه کرد: «اکنون وارد مرحله جدید همکاری‌های متنوع اقتصادی، تجاری، ترانزیت، انرژی و … شده‌ایم.»

ژانگ مینگ، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای گفت: «پس از انجام کلیه تعهدات مندرج در این تفاهم‌نامه، جمهوری اسلامی ایران به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای در خواهد آمد.»

همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حساب توییتر خود نوشت امضای این یادداشت تعهدات «تحول مهم و ماندگار دیگری در تقویت سیاست همسایگی، هم‌گرایی و پیوستگی منطقه‌ای و عمق بخشیدن به چندجانبه‌گرایی است.»

او اضافه کرد که جمهوری اسلامی با این اقدام نشان داد منتظر برجام و بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی خود نمی‌ماند.

شهریور سال گذشته، همزمان با اجلاس سازمان همکاری شانگهای، مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز روند عضویت دائم ایران در این سازمان خبر دادند.

امیرعبداللهیان در توییترش نوشت که سند عضویت دائم جمهوری اسلامی در این سازمان «به تاييد سران رسید».

با این حال، همان زمان، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق و رییس کمیسیون سیاست خارجی در مجلس دهم، گفته بود: «یکی از موانعی که باعث می‌شود ایران سخت‌ترین شرایط را برای پیوستن به اتحادهای منطقه‌ای داشته باشد، درگیر بودنش با چالش‌های بین‌المللی است.»

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی عضو ناظر سازمان شانگهای است.

هفت سال پیش و با امضای توافق برجام، روسیه تلاش کرد تا مراحل اولیه عضویت رسمی ایران در این سازمان آغاز شود اما تلاش مسکو با مخالفت برخی اعضا روبه‌رو شد.

«سازمان‌ همکاری شانگهای» که یک سازمان بین دولتی منطقه‌ای برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی و اقتصادی است، در سال ۲۰۰۱ از سوی رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پایه‌گذاری شد.

توافق بازگشت به برجام پس از درخواست ایران برای بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک بار دیگر در وضعیتی بلاتکلیف قرار گرفته اما اصرار جمهوری اسلامی بر این موضوع همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سیاست گرایش به روسیه و چین را به شدت دنبال کرده اما با این حال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، حتی در روابط تهران با پکن و مسکو نیز مانعی بزرگ به شمار می‌رود.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهربنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

طرح منظومه های روستایی در استان بوشهر اجرا شود/ برخی روستاها دچار عقب ماندگی شده اند

۷ شهریور ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای طرح منظومه های روستایی در استان بوشهر اجرا شود/ برخی روستاها دچار عقب ماندگی شده اند بسته هستند

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: طرح منظومه های روستایی با ماهیتی فرابخشی و یکپارچه ای که دارد می تواند در توسعه و تقویت بنیانهای اقتصادی روستاها موثر باشد، بنابراین اجرای این طرح در استان بوشهر ضروریست.

۲ پروژه عمران روستایی در بخش دلوار به بهره‌برداری رسید

۶ شهریور ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای ۲ پروژه عمران روستایی در بخش دلوار به بهره‌برداری رسید بسته هستند

دو طرح عمران روستایی در بخش دلوار با حضور فرماندار تنگستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

واگذاری ۳۰۰ قطعه زمین طرح ملی مسکن در دیلم آغاز شد

۵ شهریور ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای واگذاری ۳۰۰ قطعه زمین طرح ملی مسکن در دیلم آغاز شد بسته هستند

همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی واگذاری ۳۰۰ قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در دیلم آغاز شد.

عملیات اجرایی هزار واحد مسکونی روستایی در تنگستان آغاز شد

۳ شهریور ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای عملیات اجرایی هزار واحد مسکونی روستایی در تنگستان آغاز شد بسته هستند

عملیات اجرایی هزار واحد مسکونی روستایی از محل اعتبارات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در شهرستان تنگستان آغاز شد.

احداث خیابان مال خلیفه، مال قائد و قلعه حیدر گناوه آغاز شد

۲ شهریور ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای احداث خیابان مال خلیفه، مال قائد و قلعه حیدر گناوه آغاز شد بسته هستند

عملیات اجرایی فاز نخست خیابان ساحلی مال خلیفه، مال قائد و قلعه حیدر در گناوه آغاز شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بوشهر با شتاب خوبی در حال اجرا است

۲ شهریور ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بوشهر با شتاب خوبی در حال اجرا است بسته هستند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: در حال حاضر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بوشهر با شتاب خوبی در حال اجراست.

بنیاد مسکن ۷۵۰ میلیارد تومان پروژه در بوشهر افتتاح کرد

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای بنیاد مسکن ۷۵۰ میلیارد تومان پروژه در بوشهر افتتاح کرد بسته هستند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از افتتاح طرح‌های عمران روستایی، ساخت مسکن، مقاوم‌سازی و واگذاری زمین مسکونی در شهرها و روستاهای استان در هفته دولت خبر داد و گفت: در مجموع طرح‌های بنیاد مسکن استان بوشهر با اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

پویش تامین سیستم سرمایشی برای محرومان استان بوشهر راه اندازی شد

۳۰ مرداد ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای پویش تامین سیستم سرمایشی برای محرومان استان بوشهر راه اندازی شد بسته هستند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: پویش حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای تامین سیستم سرمایشی برای مسکن محرومان این استان راه اندازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از آزاده سرافراز استان تجلیل کرد

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از آزاده سرافراز استان تجلیل کرد بسته هستند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به ایران اسلامی، با حضور در منزل حاج احمد دهباشی از این آزاده‌ی سرافراز استان بوشهر تجلیل کرد.

گروههای جهادی و ائمه جمعه برای تقویت و ترویج حساب ۱۰۰ امام(ره) کمک کنند

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای گروههای جهادی و ائمه جمعه برای تقویت و ترویج حساب ۱۰۰ امام(ره) کمک کنند بسته هستند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان بوشهر با ائمه جمعه و گروههای جهادی شهرستانهای کنگان و عسلویه دیدار کرد.

مراسم قرعه کشی گروه ساخت نهضت ملی مسکن در شهرهای سعدآباد و بوشکان

۲۶ مرداد ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای مراسم قرعه کشی گروه ساخت نهضت ملی مسکن در شهرهای سعدآباد و بوشکان بسته هستند

با حضور فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان دشتستان، نمایندگان اداره حراست و معاونت مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، مدیر بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی این شهرستان و جمعی از متقاضیان، مراسم قرعه کشی گروه ساخت نهضت ملی مسکن در شهرهای سعدآباد و بوشکان برگزار شد.

قرعه‌‌کشی کارگروه ساخت نهضت ملی مسکن در شهر کاکی برگزار شد

۲۶ مرداد ۱۴۰۱ دیدگاه‌ها برای قرعه‌‌کشی کارگروه ساخت نهضت ملی مسکن در شهر کاکی برگزار شد بسته هستند

طی مراسمی در سالن شهید توپال شهر کاکی از توابع شهرستان دشتی، قرعه کشی کارگروه ساخت نهضت مسکن ملی بین متقاضیان انجام‌ شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.