تعریف ساده اهرم


اهرم در فارکس به چه معناست

کلاس چهارم وپنجم ابتدایی

1- اهرم نوع اول :در اين نوع اهرم که تکيه گاه در بين نيرو وجسم قرار دارد داراي خصوصيات زير مي باشد :

الف- در بعضي موارد بارزوي محرک و در بعضي موارد بازوي مقاوم مي تواند بلندتر باشد

ب- چون در اين اهرم تکيه گاه در وسط قرار دارد جهت نيرو برعکس مي شود .

ج) نمونه هايي از آن را مي توان انبردست – قيچي – الاکلنگ – ديلم و.

2- اهرم نوع دوم : در اين نوع اهرم جسم در بين نيرو وتکيه گاه قرار داردو داراي خصوصيات زير است

الف ) هميشه بازوي محرک بلند تر از بازوي مقاوم است.

ب) نمونه هايي از آن را مي توان چرخ دستي – فرغون – فندق شکن – درب بطري باز کن

3- اهرم نوع سوم : در اين اهرم نيرو در بين جسم وتکيه گاه قرار دارد وداراي اين خصوصيات

الف ) هميشه بازوي مقاوم بلندتر از بازوي محرک است .

ب) نمونه هاي از آن را مي توان انبريخ – جاروي فراشي- موچين

خصوصيت مشترک هر سه نوع اهرم اين است که هر سه اهرم در انتقال نيرو به ما کمک مي کنند .

نکته ها : اگر در يک اهرم بازوي محرک بلندتر از بازوي مقاوم باشد آن اهرم مقدار نيرو را افزايش مي دهد يا به اصطلاح ديگر در اين نوع اهرم در نيرو صرفه جويي مي ش ود که نمونه آن اهرم هاي نوع دوم هستند .

واگر دريک اهرم بازوي مقاوم بلندتر از بازوي محرک باشد آن اهرم مسافت وسرعت اثر نيرو را افزايش مي دهد ، تعریف ساده اهرم همچنين مي توان گفت در وقت هم صرفه جويي مي شود .نمونه آن اهرم هاي نوع سوم هستند .

توجه داشته باشيم که اهرم نوع اول نسبت به محل قرار گرفتن تکيه گاه مي تواند در نيرو يا در وقت براي ما مفيد واقع شود .

مي توان گفت مطالب بالا را کتاب با اين زبان بيان کرده که هر چه تکيه گاه را به جسم نزديک کنيم . و هرچه تکيه گاه را به نيرو نزديک کنيم .

در اهرم ها قانوني وجود دارد که اگر بخواهيم اهرم به حال تعادل برسد بايد هميشه اين رابطه درست باشد

مقدار نيرو ضريدر بازوي محرک = مقدار جسم ضربدر بازوي مقاوم

که در اين نمونه مي توانند مقدار هريک از موارد را نداده باشند که مي توانيم با کمک اين قانون براساس سه مقدار داده شده ديگر مقدار مجهول را حساب کنيم .

يکي ديگر از انواع ماشَين ها سطح شيبدار است

سطح شيبدار : سطح مايلي که دو سطح غير هم ارتفاع را بهم مرتبط مي سازد . دقت کنيم که در يک سطح شيبدار اگر ارتفاع ثابت باشد هر چه طول سطح شيبدار بيشتر شود انجام کار براي ما آسانتر است

نکته مهم ديگر اينکه در حالتي که ارتفاع ثابت باشدومقدار طول تغيير کند وما در هر دو حالت وزنه يکساني را بالا ببريم مقدار کار ما در هر دو حالت مساوي مي باشد .سطح شيبدار در زندگي انسان کاربردهاي زيادي دارد مثل نردبان – پيچ که يک سطح شيبدار مارپيچ است و.

نوع ديگري از ماشين ها قرقرها هستند که ساده ترين آن قرقره اي است که از يک قرقره تشکيل شده است که ما به همان اندازه که طناب را بکشيم جسم به بالا حرکت مي کند مثل قرقره پرچم در بعضي قرقرهاي مرکب بسته به تعداد قرقره مورد استفاده ممکن است ما با کشيدن 6 متر طناب جسم سه متر يا دو متر جابجا شود( البته کار کشيدن طناب( به زبان ساده) راحت تر خواهد بود ودر عوض مقدار بيشتري طناب رابايد بکشيم) به عنوان مثال اگر به قرقره اي که با آن موتور ماشين را بالا مي کشند دقت کنيم مي بينيم که با کشيدن

چند متر طناب يا زنجير موتور چند سانتي متر جابجا مي شود . البته چون در کتاب به

اين مبحث کمتر پرداخته شده از توضيح بيشتر آن خوداري مي کنم .

نوع ديگر ماشين ها مي توان از گوه – چرخ ومحور و ساير ماشين هاي پيچيده نام برد .

مطالب علمی-آموزشی این وبلاگ تقدیم به همه معلمان ودانش آموزان پایه چهارم وپنجم ابتدایی امیداست مورداستفاده شماعزیزان قرارگیرد.منتظرنظرات سازنده شماهستیم.

آموزش نوین علوم تجربی دوره راهنمایی

به نوجوان این گونه بیاموزید که بگوید چرا و به چه علت تا اهل بحث و کنجکاوی باشدو استعدادش شکوفا شود .

طرح درس روزانه

ماده درسي : علوم تجربي

عنوان درس: ماشين هاي ساده ( اهرم ها ) صفحه ( 68 تا 70 كتاب دريس )

پايه : سوم راهنمايي مدت زمان تدريس: 90 دقيقه نام دبير : مير يحيي آل ياسين

ناحيه : 5 تبريز نام آموزشگاه : ولايت

اقدامات قبل از تدريس

هدف كلي درس : آشنایی دانش آموزان با ماشین های ساده ازجمله اهرم ها

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار مي رود بتوانند:

1 - ماشین ساده را تعریف کند. 2- اهرم را با ذکر یک مثال تعریف کند و اجزای مختلف یک اهرم را روی شکل نشان دهد3- انواع اهرم ها را با رسم شکل نام گذاری کند 4- انواع اهرم ها را باهم مقایسه کند و تفاوت ها و شباهت تعریف ساده اهرم هاي آنها رابا يكديگر بيان كند 5- با انجام آزمایشی چگونگی کار اهرم ها را توضیح دهد 6- . موارد استفاده از اهرم واهميت آنهادر زندگي روزمره را شناسايي كند 7- مزیت مکانیکی اهرم ها را بدست آورد. 8- در انجام آزمایش ها تعریف ساده اهرم با افراد گروهمشارکت فعال داشته باشد. 9: علاقه مندی خود را در بحث گروهی نشان دهد

روش تدريس: روش تلفیقی(بارش مغزي ، مشاهده ، بحث گروهی ،پرسش و پاسخ،روش توضیحی،آزمایش ،اندازه گیری

مدل و نحوه گروه بندي : گروه آموزشی نیم دایره ای 5 نفري ( Uشکل )

رسانه هاي كمك آموزشي : کتاب، تصویر،اهرم ،وزنه ، پایه ، نيروسنج ، رایانه ، CD آموزشی، گچ رنگی،تخته کلاس

قبل از شروع درس

سلام، احوالپرسي از دانش‌آموزان، دقت در وضعيت جسمي و حضور و غياب آنها ، كنترل و بررسی تكاليف دانش‌آموزان با امضاء و تاریخ و ثبت نمره، تشویق تکالیف برتر، بررسی وضعیت روحی و روانی دانش آموزان ،تغییر فضای فیزیکی کلاس،حدیث.- چند توصيه به دانش آموزان براي رعايت نظم و انضباط در تمام مراحل زندگي با الهام گرفتن از طبيعت پرشش درس جلسه گذشته از چند دانش آموز و ثبت نمره مستمري كلاسي براي آنها و بررسي نقاط قوت و ضعف آنها جهت راهنمايي و هدايت آنها به سوي تلاش هر چه بيشتر و برگزاري آزمون كوتاه مدت براي كل دانش آموزان (هر جلسه يك سوال )

( فرايند يادهي يادگيري)

ايجاد ارتباط و انگيزه سازي : اشاره به اين موضوع كه انسان از زمان خلقت هميشه دنبال اين بوده كه بتواند كارهاي خود را به آساني و در كمترين زمان انجام دهد دست به ابتكارزده وبا الهام از طبيعت و تمام چيزهاي اطراف خود ماشين هاي گوناگوني را طراحي و ساخته است وهمچنين اشاره به اين نكته كه خداوند متعال در داخل بدن انسان( در سرو گردن و دست و پا ها و . ) برای انجام حرکات مختلف روزانه از انواع اهرمها استفاده نموده که چنا نچه اگر یکی از این ماشینها در بدن انسان وجود نداشت قطعا انسان درانجام کار های خود ناتوان بود و طرح چند سئوال جهت آماده سازی مانند هر وسیله ای که کار ما را آسان کند جه نام دارد؟ ماشین ها به چه روش ها یی به ما کمک می کنند؟ و طرح چند پرسش دیگر. نشان دادن چند تصویر از جمله تصوير صفحه كتاب ۱۱۶ کتاب درسي براي مشاهده قسمتهايي از بدن كه در آنها از اهرم ها استفاده شده است

ارزشيابي تشخيصي: 1: وسیله ای که کار ما را آسان کند چه نام دارد؟ 2:آیا تمام ماشین ها به طور یکسان به ما کمک می کنند؟ 3: ماشین ها از چه راه هایی به ما کمک می کنند؟4: آيا مي تواند اهرم را تعریف کند. 5: آيا مي داند اهرام انواع گوناگوني دارند و آيا مي تواند از اهرم ها چند مثال بزنيد و.

فعاليت معلم و دانش آموز : ارائه درس جديد فعالیت های معلّم : نوشتن چند سوال در تخته سياه ( ماشين چيست ؟ و چرا از ماشين ها استفاده مي كنيم – اهرم چيست و شما اهرم ها را در كجاها ديده ايد يا استفاده كرده ايد آيا ميدانيد الاكلنگ يك نوع ماشين است و يا مي توان آن را اهرم تصور كرد و . ، كنترل و هدايت دانش آموزان در هنگام جواب دادن به يكديگر ، فعال نگه داشتن كلاس براي جلوگيري از منزوي شدن دانش آموزان ضعيف و گوشه گير ، شناساي و توجه به نقاطي از كلاس كه دانش آموزان اخلال گر در كلاس وجود دارند تا فرصت و زمينه اخلال در روند تدريس از بين برود ، حركت در كل كلاس و در بين رديف هاي صندلي دانش آموزان تا دانش آموزان صميميت بيشتري احساس كنند و اضطراب آنها از جواب دادن به سوالات از بين برود،کنترل وراهنمایی درهنگام آزمایش،استفاده از CD آموزشی بوسیله ی رایانه. توضيحات كامل اهرم و انواع آن ومزيت مكانيكي اهرم ها واصلاح نقشه مفهومی دانش آموزان در پایان تدریس فعّالیّت های دانش آموز : دادن پاسخ به پرسش های معلم ، مشاهده تصاویر اهرم ها و بحث و تبادل نظر در مورد آن ها،انجام آزمایش به صورت گروهی، نوشتن خلاصه درس از روي تخته سياه ،خواندن متن درس ،رسم انواع اهرم ها و مقایسه ی آن تعریف ساده اهرم ها،جمع بندی درس توسط دانش آموزان جمع‌بندي وخلاصه در اين مرحله از درس ارائه شده خلاصه و جمع‌بندي به عمل آمده و در روي تابلو نوشته شده و سپس به‌صورت پرسش از دانش‌آموزان سؤالاتي به‌عمل مي‌آيد بايد افراد گروه براي جواب مشورت كرده و جواب توسط منشي گروه نوشته شود سپس جواب هر گروه را بررسي كرده و در نهايت همه‌ي گروه‌ها را تشويق و به گروه برتر جايزه داده شود تا درس خلاصه شود:فعّالیت های خلاقانه دانش آموز: طراحی نقشه ی مفهومی اهرم ها باذکر مثال

ارزشيابي تكويني و پاياني: 1:اهرم را تعریف کند و چند مثال ذکر کند.2:انواع اهرم ها را بار سم شکل نام گذاری کند. 3: اهرم نوع اول و نوع دوم را باهم مقایسه کند.4 :مزیت مکانیکی یک اهرم را بدست آورد.4- چند مثال از كاربرد اهرم ها در زندگي روزمره را نام برده و كمك آنها را بيان كند . 4- با انجام آزمايشي اهرم نوع سوم را نشان دهد

تعيين تكليف ( گروهي و انفرادي ) چند اهرم را که در زندگی شما کاربرد دارد شکل آن را را رسم کرده وبازوهاوتکیه هارامشخص کنید. و براي جلسه آينده جهت پرسش از درس امروز و آزمون كوتاه مدت آماده باشيد(انفرادي ) گروههای فعال کلاس با وسایل ساده اطراف خود اهرمهای نوع اول و دوم و سوم را بسازند و روش کمک کردن هریک از اهرمها را بیان کنند(گروهی )

اعتبار یا اهرم معاملاتی (Leverage) چیست؟

اعتبار یا اهرم معاملاتی (Leverage) چیست؟

بسیاری از معامله گران تازه وارد کلمه "اهرم" را شنیده ‌ اند تعریف ساده اهرم اما تعریف ، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن را نمی‌دانند. اهرم در بازار معاملاتی فارکس بسیار مهم و مؤثر است؛ اهرم یا لوریج ( Leverage ) ابزار مهمی است که توسط بروکرها در اختیار معامله گران قرار می‌گیرد تا معامله ‌ گران بتوانند با دستانی پر وارد یک معامله شوند. اگر نمی‌دانید اهرم یعنی چه و چه مفهومی دارد، حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاری (بروکر) در اختیار معامله گران قرار می‌دهد تا معامله ‌ گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.

بیایید با یک مثال شروع کنیم: وقتی که حساب شما دارای لوریج 1:100 ( یک به صد) باشد، شما می‌توانید معامله صد دلاری را با پرداخت یک دلار انجام دهید ؛ این اعتبار بوسیله ‌ی کارگزاری به فرد معامله ‌ گر داده می‌شود.

برای محاسبه اهرم مبتنی بر مارجین ( Margin ) ، مقدار کل معامله را بر مقدار مارجین مورد نیاز تقسیم می‌کنید :

اهرم مبتنی بر مارجین = ارزش کل معامله / مارجین (Margin) مورد نیاز

به عنوان مثال، فرض کنید که شما به 1 ٪ از کل ارزش معامله به عنوان مارجین نیاز دارید و قصد دارید یک لات استاندارد USD / CHF معادل 100000 دلار آمریکا معامله کنید. در این معامله مارجین مورد نیاز 1000 دلار آمر یکا خواهد بود؛ به تعبیر دیگر اهرم مبتنی بر مارجین 400: 1 خواهد بود.

اهرم سازی و اهمیت آن در زندگی

اهرم سازیاهرم سازی به روش مصریان

وقتی صحبت از اهرم می شود به یاد دروس فیزیک دبیرستان می افتیم که برای تکان دادن یک سنگ بزرگ از میله ای بلند استفاده می کردیم. در واقع آن را به اهرمی تبدیل می نمودیم تا بتوانیم با قدرت و انرژی کمی که داریم، تعریف ساده اهرم تعریف ساده اهرم یک جسم سنگین را جابه جا کنیم. اهرم سازی از زمانهای بسیار دور بین انسان ها کاربرد داشته تا جایی که حتی مصریان باستان از چنین اهرمی برای ساخت اهرام ثلاثه مصر استفاده کرده اند. واقعیت این است که نقش اهرم و اهرم سازی در زندگی ما بسیار بیشتر از آن میله است هرچند که خودمان متوجه آن نباشیم.

در زندگی روزمره ممکن است بارها و بارها از اهرم های مختلف استفاده کنیم بدون آن که قبلا به آن فکر کرده باشیم. یک بار دیگر به سراغ تعریف درست اهرم برویم.

اهرم چیست و چه استفاده ای در زندگی دارد؟

مغزمتفکر به شما می گوید اهرم هر وسیله و روشی است که کارها را برای شما ساده تر می کند و به شما این امکان را می دهد که کارهایی فراتر از توانایی خود انجام دهید. حال این فعالیت ها ممکن است برای جابه جایی اجسام سنگین یا برای مسائل روزمره زندگی و شغلی و یا در مورد مسائل مالی باشد .

اهرم به ما این امکان را می دهد که از کمترین دارایی خود بیشترین استفاده را ببریم. اجازه بدهید در مورد اهرم هایی که روزانه از آنها استفاده می کنیم بیشتر حرف بزنیم. به پیچ و مهره ای فکر کنید که برای بستن و محکم کردن بسیاری از وسایل از آنها استفاده می کنید. اما قدرت دستِ شما چقدر است و چه قدر می توانید آنها را محکم کنید؟ آیا این میزان قابل قبول است؟ شما برای محکم کردن پیچ و مهره از پیچ گوشتی، آچار و انبردست استفاده می کنید. اینها همگی برای شما به نوعی اهرم هستند.

دستگیره ای که از آن برای باز و بست کردن درب خانه استفاده می کنید، جک ماشینی که برای تعویض لاستیک پنچر اتومبیل به کار می برید، شیر آبی که برای باز و بست کردن جریان آب استفاده می کنید، آسانسور، فرغون و بسیاری موارد دیگر همگی اهرمی هستند که همیشه بدون اینکه به آنها فکر کرده باشید ، استفاده می نمایید.

اهمیت اهرم سازی

یک لحظه زندگی خود را بدون استفاده از اهرم ها تصور کنید. چه احساسی خواهید داشت؟ چقدر کارهایتان دشوار می شود؟ چقدر پیشرفتتان کند می شود و چه کارهایی را دیگر قادر نخواهید بود انجام دهید؟

بله تصور زندگی بدون اهرم ها بسیار دشوار است. اما اینها همگی اهرم هایی هستند که دیگران نیازشان را پیش از این حس کرده بودند و آنها را ابداع نمودند. تا اینجای کار در مورد زندگی و مشکلات مشترکی که تمام انسان ها با آن روبه رو بودند حرف زدیم. دیگران نیازهایی را حس کرده بودند و راهی برای برطرف کردنش یافته بودند. اما همیشه یک نفر دیگر وجود ندارد که این کار را برای ما انجام دهد. زندگی شما جنبه دیگری هم دارد که تنها خود شما باید آنها را حل نمایید.

در حل این مسائل چرا باید نقش اهرم و اهرم سازی را نادیده بگیرید وقتی می دانید که آنها می توانند توان شما را چندین برابر کنند؟

من در ادامه این مطلب قصد دارم به اهرم هایی که به کسب و کار و سرمایه گذاری شما مربوط می شوند بپردازم. شما می توانید مفهوم شان را درک کنید و آنها را در جنبه های دیگر زندگی هم بکار ببندید.

اهرم های خودت را بساز

در مورد بیزنس و سرمایه گذاری اهرم های مختلف و زیادی وجود دارد که بحث در مورد همه آنها خارج از حوصله و زمان این مطلب است. در این مطلب به ۳ اهرم اصلی می پردازیم:

  1. اهرم مالی
  2. اهرم انسانی
  3. اهرم دانش و تجربه

در دسته بندی ها، بسیاری از اساتید دسته مهم دیگری را تحت عنوان اهرم زمانی در نظر می گیرند. اما مغز متفکر معتقد است تمامی اهرم ها به نوعی اهرم زمانی هم به حساب می آیند. استفاده از تمامی آنها به شما کمک می کند که در زمان خود صرفه جویی کنید و به روند پیشرفتتان سرعت ببخشید. پس تفکیک دسته ای دیگر تحت عنوان اهرم زمانی لزومی ندارد و تمامی اهرمها را می توان به نوعی اهرم زمانی هم دانست.

همه اهرام ها را می توان به نوعی اهرم زمانی دانست

در ادامه بیشتر در مورد این ۳ اهرم اصلی توضیح می دهم.

اهرم مالی

این بخش را با یک سوال شروع می کنم.

؟) به نظر شما وام و بدهی خوب است یا بد؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده بودید؟ خیلی ها شاید از وام و بدهی گریزان باشند و خیلی های دیگر ممکن است بر عکس تا می توانند با این دو خود را مقروض کرده باشند. اما کار درست چیست؟

پاسخ: وام و بدهی به ذات خود بد نیستند. موضوعی که خوب یا بد بودن آنها را تعیین می کند این است که با آن بدهی قرار است چه کنیم؟ اگر بدهی را ایجاد می کنیم تا آن را در یک راه نسبتا مطمئن سرمایه گذاری کنیم تا سودی بیشتر از آنچه که باید به صاحب پول برگردانیم، بدست آوریم، یک بدهی خوب خواهیم داشت. دقت کنید که گفتیم راهی نسبتا مطمئن. چون در این دنیا نمی توان در مورد هیچ موضوعی قطعی نظر داد و کمالگرایی بیش از حد بلاخره روزی کار دستمان خواهد داد.

اما اگر وامی می گیریم تا با آن به یک مسافرت اروپایی برویم و پس از ۱۰ روز خوش گذرانی با مبلغ زیادی بدهی بازگردیم، تنها یک بدهی بد را ایجاد نموده ایم که احتمالا روزهای آینده زندگی ما را سخت و تلخ می کند.

با استفاده از مفهوم اهرم مالی یک بدهی بد را به یک بدهی خوب تبدیل کنید

اما اگر به عنوان مثال وامی دریافت می کنیم تا با آن یک ملک را خریداری کنیم و قرار است بازپرداخت آن را طی ۱۲ سال بپردازیم، با توجه به تورم و قیمت آن ملک پس از ۱۲ سال، می توان گفت ما یک بدهی خوب داریم و از پول بانک اهرمی ساختیم تا دارایی هایمان را افزایش دهیم.

یا می توانیم از وام و یا قرضی که با سود معقول و منطقی دریافت می کنیم، در صورتی که اطمینان ۸۰ درصدی به آن داریم در پیشرفت کسب و کارمان استفاده نماییم و آن را به اهرمی برای تعریف ساده اهرم سرعت بخشیدن به رشد بیزنس خود تبدیل کنیم.

یکی از فاکتور هایی که تحلیل گران بنیادی بازار بورس در ترازنامه شرکت ها باید به آن توجه کنند، میزان بدهی آنهاست. که باید متناسب با کل دارایی های آن شرکت باشد. اگر درصد بدهی خیلی کم باشد، چندان از نظر یک تحلیل گر حرفه ای مطلوب نیست. چون این نشاندهنده ضعف مدیران آن شرکت است که نمی توانند با وام و تسهیلات و خرید اقساطی مواد اولیه مورد نیازشان از بدهی ها برای سودسازی بیشتر شرکت استفاده کنند.

نکته مهم در اهرم سازی مالی

بدهی هایی که ایجاد می کنید اولا باید در راه درست و سودساز مصرف کنید تا بازدهی بیشتری به دست آورید. دوما نباید بیش از اندازه بزرگ باشند که در صورت شکست، نتوانید خسارت آن را جبران نمایید.

از ترازنامه شرکت های بورسی حرف زدیم. اگر میزان بدهی های آنها نسبت به کل دارایی ها خیلی زیاد باشد، باز هم برای یک معامله گر کارکشته موضوع ناراحت کننده ای است. چراکه نشان می دهد شرکت در پرداخت دیون خود به مشکل بر خواهد خورده و ورشکستگی آنها چندان دور از انتظار نیست.

پس می توانید از بدهیها برای ثروتمندتر شدن خود اهرم مالی ایجاد نمایید اما فراموش نکنید که به هیچ وجه نباید در این راه تعریف ساده اهرم تعریف ساده اهرم زیاده روی کنید.

اهرم انسانی

روز یکی از دوستان استیو جابز از او پرسید: تو که متخصص تکنولوژی نیستی! برنامه نویسی هم که بلد نیستی! از بازاریابی و فروش هم خیلی سر در نمیاری! پس چرا همه تو را یک نابغه می دانند؟

در پاسخ استیو جابز به او می گوید: من می دانم که چطور باید از توانایی های دیگران بهترین استفاده را کرد.

او به اینکه همیشه نابغه ها را انتخاب می کند معروف بوده است.

استیوجابز به داشتن توانایی در یافتن استعدادها و ساختن اهرم انسانی معروف بود.

اهرم انسانی یعنی از مهارت و انرژی دیگران برای انجام کارهای خود استفاده کنید. حال این اهرم می تواند به شکل های مختلفی باشد. می توانید برای انجام کاری از دوستتان کمک بگیرید. یا افراد متخصصی را استخدام کنید تا برایتان کار کنند. یا حتی می توانید با سرمایه گذاری در یک بیزنس برای خود علاوه بر اهرم مالی، اهرم انسانی هم بسازید. اگر شما خودتان بخواهید یک کسب و کار را راه اندازی کنید شاید بودجه مالیتان برای آن کافی نباشد. علاوه بر آن به تنهایی نمی توانید همه کارها را انجام دهید. با سرمایه گذاری در یک بیزنس عملا هم با استفاده از پول دیگران برای خود اهرم مالی ساخته اید و هم با استفاده از نیروی انسانی آنها، یک اهرم انسانی ایجاد نموده اید. واضح است که چنین سرمایه گذاری نیاز به تحلیل و بررسی زیادی دارد و این موضوع فقط به عنوان یک مثال مطرح شد.

نکته ای که باید در به کار گیری و استخدام نیروی انسانی مورد توجه قرار دهید این است که باید بازدهی آن برای شما قابل قبول باشد. شما باید حداقل ۵ برابر حقوقی که به یک کارمند می دهید برای خود درآمد داشته باشید.

اهرم دانش و تجربه

شاید به جرات بتوان گفت اهرم دانش و تجربه قویترین اهرم است. گاهی مشاوره ای که از فردی دریافت می کنید می تواند شما را از اشتباهی فاحش که ممکن است به قیمت تمام داراییتان تمام شود نجات دهد. یا بر عکس یک مشاور می تواند راهی را به شما نشان دهد که اگر خودتان می خواستید آن را پیدا کنید باید چندین سال تلاش می کردید و در راه رسیدن به آن تجربه، بارها و بارها شکست می خوردید و ضررهای متعددی متحمل می شدید.

می توان گفت استفاده از دانش و تجربه دیگران به اندازه استخدام آن شخص برای شما مفید خواهد بود.

اهرم دانش و تجربه تنها راه نجات است

اما این اهرم هم مانند دو اهرم گذشته دامی در پس خود دارد. کسی که قصد دارید با او مشورت نمایید باید حتما شرایط ویژه ای را داشته باشد تا شما را گمراه نکند. این شرایط عبارت است از:

  • در آن حوزه از تجربه و مهارت بیشتری نسبت به خود شما برخوردار باشد.
  • در مورد آن موضوع خاص حداقل به اندازه شما یا بیشتر اطلاعات درست و بروز داشته باشد.
  • کاملا از نظر شما قابل اعتماد باشد و مطمئن باشید که آن شخص خیرخواه شماست.

در مورد هر موضوع بخصوصی چه مسائل کاری، چه شخصی و چه سرمایه گذاری، اگر چنین فردی را پیدا کردید مشورت کردن با او برایتان بسیار مفید خواهد بود. پس این فرصت را از دست ندهید. ما نمی توانیم همه چیز را خودمان تجربه کنیم و یا در مورد تمام موضوعات خودمان همه منابع را مطالعه کنیم و متخصص شویم. کمک گرفتن از متخصصین قابل اعتماد می تواند ما را سالها جلو بیندازد.

و در نهایت فراموش نکنید که این شما هستید که پس از شنیدن نظرات دیگران تصمیم می گیرید و مسئولیت آن کاملا بر عهده شخص شماست.

امیدوارم بتوانید از این اهرم ها به بهترین شکل ممکن استفاده نمایید.

شما چه اهرم های دیگری را می شناسید که می تواند در زندگی شخصی یا بیزنسی مفید باشد؟

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس چیست

اهرم یا لوریج چیست؟معاملات اهرم دار چیست ؟بعد از توسعه‌های گوناگون علمی و تکنولوژیک در بسیاری از کشورها بازارهای مالی به نام سهام در جهان شکل گرفت. این بازار مکانی برای خرید و فروش اجناس مختلف در سطح خرد و کلان بود و محدودیتی برای ورود افراد و سرمایه‌های آن‌ها نداشت.

بعد از گذشت چندین سال و با دگرگون‌ شدن صنعت‌های مدرن و البته پا به عرصه گذاشتن روش‌های نوین اقتصادی بازارهای جدیدی هم شروع به معرفی خود به دنیا کردند.

از جملۀ این بازارها می‌توان به فارکس اشاره کرد. در پاسخ اهرم یا لوریج چیست (leverage در فارکس چیست)؟این بازار که دارای بخش‌های چون نحوه استفاده از اهرم در فارکس، جفت ارزها و بسیاری دیگر از موارد است نیاز به اطلاعاتی کافی برای فعالیت گسترده دارد.به همین منظور ما مقالاتی از جمله آموزش اصطلاحات فارکس به زبان ساده را قرار داده ایم همچنین در این مقاله به این بازار پرداخته و آن را بررسی می‌کنیم و مفهوم بهترین لوریج در فارکس چیست را شرح خواهیم داد .

اهرم در فارکس

اهرم در فارکس به چه معناست

تجارت فارکس چیست؟

فارکس یا ارز خارجی را می توان به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان گسترده توضیح داد که ارز را با قیمت توافق شده بین یکدیگر انتقال می‌دهند.

فارکس وسیله ایست که افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می‌کنند این شکل از معاملات اهرم دار در کشورهای غربی و اروپا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در کشور ما ایران در سال‌های اخیر تازه به عنوان بازارهایی معتبر شناخته می‌شوند. این در حالیست که هنوز هم تعامل افراد در این بازار بسیار محدود می‌باشد.

در حالی که ارز‌های زیادی در این بازار هزینه و مبادله می‌شود اما باز هم اکثریت قریب به اتفاق افراد، هدفی جز تبدیل ارز با هدف کسب سود را دنبال نمی‌کنند. میزان ارز تبدیل شده هر روز در این بازار می تواند تغییرات قیمت برخی ارزها را بسیار بی ثبات کند.

همین نوسانات است که فارکس را برای معامله‌های گران و پرسود بسیار جذاب می‌کند. در این بازار شانس بیشتری برای سود بالا و در عین حال افزایش خطر وجود دارد. در مقاله هایی مانند حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است ؟ ما نحوه و میزان ورود سرمایه را اعلام کرده ایم، در این میان مواردی چون اهرم فارکس یا لوریج فارکس هم می‌تواند برای فعالان این عرصه امتیازی محسوب شود و تعریف اهرم معاملاتی چیست و لوریج فارکس را نیز به شما توضیح خواهیم داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.