الگو سر و شانه های مرکبسلام
به نام شاعر ترانۀ هستی
این وبلاگ به منظور اشتراک تجربیات ادبی،آموزشی و پژوهشی با علاقه مندان به ادبیات غنی ایران زمین راه اندازی شده است.
تقاضا داریم که ما را از نظریات ارزشمند و راهگشای خویش محروم نسازید.

مطالب ادبی، پژوهشی و آموزشی(نوید دهواری)

انواع واژه از نظر ساختمان (ویژه فارسی یازدهم)

مشتق : كه از يك تكواژ معنادار و يك یا چند تكواژ معناساز(وند) تشكيل شده­اند.

* تکواژ معنادار حتما باید یکی باشد.

** بن ماضی یا مضارع تکواژ معنادار هستند. بسیاری از این کلمات به نوعی ظاهری گمراه کننده دارند. دانش آموز بیشتر به دلیل کم کاربرد بن مضارع ساختار آنها را خوب تشخیص نمی دهد. روان=رو+ان زیبا= زیب+ا رفتار=رفت+ار بیننده= بین+ ــَ نده

***تکواژهای «معناساز» یا «وندها» می­توانند بیش از یکی باشند. (دانشمندان= دان+ــِـ­ ش+ مند+ ان)

منظور از معناساز تکواژهایی هستند که به تنهایی کاربرد مستقلی ندارند و باید به تکواژهای دیگری بچسبند تا قابل کاربرد شوند. مانند: «ها» نشانه جمع یا « گر، مند، ار، ا، بی و . » در کارگر، کارمند، رفتار، دانا، بی ادب و . » به این تکواژها «وند» گفته می شود.

انواع وند: وندها بر اساس جایگاه قرار گرفتن در کنار جزء معنادار به سه دسته تقسیم می شوند. 1- پیشوند 2- میانوند 3- پسوند

الف)پیشوند: قبل از جزء معنادار می آیند و در رسم الخط فارسی بهتر است به جزء معنادار متصل نباشند.

(با = با ادب ، باهنر ، باهوش ، با نشاط) - (بی = بی سواد ، بی هوش ، بی هنر ، بی ادب) - (نا = ناشکر، ناشناس ، نادان ، نا فرمان ، نا اهل) - (هم = همدل ، همراه ، هم خانواده ، هم وطن) - (ن = نشکن، نسوز) - ( وا= وادار، واکنش)

ب) میانوند: بین دو تکواژ معنادار می آیند. مهمترین میان وندها عبارتند از : ( ا = گوناگون ، سراسر ، برابر ، رنگارنگ ، سراپا ، دوشادوش) – ( و = پیچ و تاب ، کم و بیش ، چون و چرا ، زدوخورد ، رفت و آمد) – ( به = پا به پا ، دست به دست ، شانه به شانه ، نو به نو ، خود به خود ) – ( تا = سرتاسر ، گوش تا گوش ) – ( وا = جورواجور )

* میانوندها همیشه بین دو جزء معنادار می­آیند و واژۀ مشتق- مرکب می­سازند.

ج)پسوند: این وندها پس از واژه معنادار الگو سر و شانه های مرکب می­آیند و اغلب به جزء معنادار متصل هستند.

پسوندهای مکان: ( ان ) = باختران ، خاوران ( دان ) = گلدان ، نمکدان - ( زار ) = نمک زار ، علف زار - ( سار ) = کوهسار ، چشمه سار - ( ستان ) = گلستان ، بلوچستان - ( سیر ) = گرمسیر ، سردسیر - ( کده ) = دانشکده ، دهکده - ( لاخ ) = سنگلاخ

پسوندهای زمان : ( ان ) = بهاران ، بامدادان - ( گاه ) = سحرگاه ، صبحگاه

پسوندهای تصغیر: ( چه ) = دفترچه ، باغچه پسوند - ( ک ) = پسرک ، شهرک

پسوندهای دارندگی یا مالکیت: ( ور ) = هنرور ، پهناور ، سخنور - ( مند ) = ثروتمند ، هنرمند - ( وار ) = امیدوار ، دهوار ، سوگوار

پسوندهای شباهت: ( آسا ) = رعد آسا ، برق آسا - ( وش ) = پریوش ، مهوش - ( ین ) = آهنین ، زرین ، پشمین ، رنگین

سایر پسوندها: که بعضی صفت ساز هستند و بعضی اسم ساز - ( ه ) = سفیده ، زرده ، دیده ، اندیشه ، دندانه ، دسته

( گین ) = غمگین ، شرمگین - ( اومند ) = برومند ، تنومند - ( ناک ) = غمناک ، ترسناک ، وحشتناک - ( انه ) = مردانه ، زنانه ، صبحانه - ( انی ) = نورانی ، روحانی - ( چی ) = تلفن چی ، درشکه چی ، پست چی - ( گان ) = دهگان ، مهرگان - ( گانه ) = جداگانه ، دوگانه - ( گون ) = نیلگون ، گلگون - ( فام ) = سرخ فام ، گلفام - ( دیس ) = تندیس ، گلدیس ، طاقدیس - ( نده ) = گوینده ، شنونده ، رونده - ( ار ) = پرستار ، خریدار ، دیدار - ( گر ) = توانگر ، آهنگر ، زرگر - ( الگو سر و شانه های مرکب گار ) = آموزگار ، پرهیزگار - ( ینه ) = زرینه ، پشمینه - ( ا ) = بینا ، دانا ، کوشا ، جویا - ( ان ) = خندان ، گریان ، روان

2- مركب: حداقل از دو تكواژ كه همه معنادار باشند ساخته شده اند. مثال: گلاب، دل پذیر، كارخانه، جوان مرد ، دادستان، سخندان

*در واژه های مرکب وند وجود ندارد.

** این واژه ها ممکن است که بیش از دو تکواژ مستقل داشته باشند. مثال: خویشتن­شناس، گلاب­گیر

*** در واژه های مرکب کلمۀ جدید باید از نظر معنی با اجزای سازندۀ خود تناسب و وابستگی معنایی داشته باشند.

مثلا گلاب با اجزای خود(گل+ آب) از نظر معنی همخوانی دارد پس مرکب است؛ ولی جوراب گرچه به نظر می آید که از دو بخش جور+ آب تشکیل شده است؛ ولی چون از نظر معنایی هیچگونه تناسبی با اجزای خود ندارد پس مرکب نسیت. یا کلماتی مانند:اسفندیار ، آسمان، نزدیک

3- مشتق مركب: ويژگي هاي مشتق و مركب را با هم دارد.

مثل دانشجو، نوسازي، آبميوه گيري، هيچ كاره.خودشناسی، پرس و جو

* این واژه ها حداقل باید دو تکواژ معنادار و یک وند داشته باشند.

نکته مهم: در بررسی ساختمان واژه ساختار تاریخی آنها مورد توجه نیست. یعنی برخی واژه ها در گذشته های دور مرکب یا وندی بوده اند و با کمی تغییر آوایی وارد زبان شده اند که ما نباید سابقه تاریخی و کهن آنها را مد نظر داشته باشیم و آنها را مرکب یا وندی بدانیم یعنی چنین واژه هایی را در گروه کلمات ساده قرار می دهیم.

مانند: سهراب که از دو جزء «سرخ+آب» تشکیل شده یا دبستان( ادبستان= ادب+ستان) یا شیرین ( شیر + ین) و ساربا(سار+بان)

**چند الگو که برخی از واژه ها (وندی، مرکب یا وندی- مرکب)مطابق آنها ساخته شده اند.**

بن ماضی+ه= خورده، دیده / بن مضارع + ه= خنده، اندیشه / اسم+ه= زبانه، دسته / صفت+ه = سفیده، پنجه

بن مضارع+ـِ ش = کوشش، بینش / بن مضارع + ان= دوان، گریان / اسم+بان= باغبان، آسیابان / اسم+زار= لاله زار، چمنزار

بن ماضی+ار= کردار، کشتار / اسم+ستان= سروستان،گلستان / بن مضارع+ــَ نده= دونده، خزنده / هم+ اسم= هم­راز، هم­وطن

با+ اسم= باهوش، باهنر / اسم+بن فعل+وند= نام نویسی، دست­بوسی / بن فعل+وند+بن فعل= دانشجو، خرید و فروش

صفت+اسم+وند= دوبیتی، هیچ­کاره / اسم+وند+بن فعل= خدانشناس، حقوق­بگیر / اسم+وند+اسم= گوش به زنگ، شانه به سر

اسم+اسم= کتابخانه، سنگ­پشت / اسم +بن مضارع= گوش مال، هواپیما / صفت+اسم= سفیدرود، هزارپا

ضمیر+بن مضارع= خودنویس، خودرو / اسم+صفت= قد بلند، گردن­کلفت / صفت+ بن مضارع= زودگذر، خوش­نویس

1- در کدام گزینه ساختمان واؤه ها به ترتیب « ساده، وندی، مرکب، وندی – مرکب» هستند؟

الف) گلدان، پریوش، راهیان، دعاخوانی ب) پروانه، پستچی، شاهراه، خوشبختانه

ج) جوراب، دانش، دانشمندان، خوشبین د) شادی، متناقض، سردسیری، حس­آمیزی

2- در متن زیر به ترتیب چند واژۀ «وندی» و چند واژۀ «مرکب» وجود دارد؟

« میرزا مسیح­خان سخت نزدیک بین بود و حتّی با عینک دور بیضی و دسته مفتولی و شیشه های کلفت زنگاری، درست و حسابی نمی­دید و ملتفت نمی­شد که خسرو از روی کاغذ سفید، انشایِ خود را می­خواند. »

الف) 5- 2 ب)6 – 3 ج) 4 – 2 د) 7- 3

[1] جز فعل ها. فعل ها از نظر ساختمان جداگانه بررسی می شوند وخود انواعی دارند.

[2] به تکواژهای معنادار تکواژ ساده یا مستقل نیز گفته می شود.

[3] منظور از معناساز تکواژهایی هستند که به تنهایی کاربرد و معنای خاصی ندارند و باید به تکواژهای دیگری بچسبند تا قابل کاربرد شوند. مانند: «ها» نشانه جمع یا « گر، مند، ار،ا، بی و . » در کارگر، کارمند، رفتار، دانا، بی ادب و . » به این تکواژها وند گفته می شود.

درباره وبلاگ


سلام
به نام شاعر ترانۀ هستی
این وبلاگ به منظور اشتراک تجربیات ادبی،آموزشی و پژوهشی با علاقه مندان به ادبیات غنی ایران زمین راه اندازی شده است.
تقاضا داریم که ما را از نظریات ارزشمند و راهگشای خویش محروم نسازید.

معرفی كتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

کتاب تحلیل تکنیکال پیشرفته

پس از نگارش كتاب الگوهای هارمونیك پیشرفته اینجانب با مطالعه آثار مشابه در حوزه الگوهای كلاسیك در بازار سرمایه، تصمیم گرفتم كه كتابی بانثری ساده و بی پیرایه به قسمی كه برای همگان قابل استفاده باشد وکما فی السابق براساس نمودارها و الگوهای نموداری بورس ایران باشد، به رشته تحریر در آوردم. لازم به ذكر است بطور كامل تمامی مطالب براساس رفرنس های معتبر بین المللی و یا براساس داشته ها و نگاشته های معتبر، اساتید بزرگ بازارهای سرمایه در خارج از كشور بوده و اینجانب هیچ دخل و تصرفی بر هیچكدام از مطالب ارائه شده نداشته و ندارم.

انواع تحلیل تكنیكال :
تحلیل تكنیكال به دو دسته كلی، تحلیل ماكرو و تحلیل میكرو تقسیم می گردد. در واقع در تحلیل ماكرو بدنبال روند كلی حركت نمودار بوده و در تحلیل میكرو به دنبال نقاط چرخش حتی در ریز موجها و استفاده از سودهای بسیار كم حتی در تایم فریم های پائین و امواج اصلاحی می باشیم.

در قسمت اول یعنی تحلیل های ماكرو به یادگیری اصول اولیه امواج مانند امواج الیوت و نظریه داو، روندها، خطوط حمایت و مقاومت كلاسیك و داینامیك، خطوط آر، اس،‌ كارماریا و Prz و انواع آن و از همه مهمتر الگوهای كلاسیك و ارتباط این الگوها با انواع امواج اصلاحی و انواع روندها می پردازیم كه مبحث الگوهای كلاسیك و ارتباط آن با انواع امواج اصلاحی بحث و صحبت ما‌ در این اثرمی باشد.

در قسمت دوم یعنی تحلیل های میكرو با استفاده از ابزارهایی چون خط گن ، شبکه گن، گن فن (بادبزن گن)،جعبه گن (گن باکس) پی تی وانواع آن، خطوط سرعت،خطوط زاویه،خطوط بابسون، خطوط سیكلی و ارتباط آن با فیبوفن (بادبزن فیبوناچی)، فیبوسیرکل (فیبو دایره ای)، فیبو آرک (فیبو هلالی) ،فیبو اکسپنشن (فیبو منفی معکوس) ، فیبو اکستنشن (فیبو گسترشی) ، فیبو رتریسمنت (فیبو بازگشتی) ،فیبو اسپیرال (فیبو مارپیچ) همچنین استفاده از شیوه های نمایش نمودار مانند كندل ولوم و كندل استیك ،کاگی ، رنکو، سه خط شکست، نقطه و شکل و‌ از همه مهمتر الگوهای هارمونیك و تحلیل های زمانی و … پرداخته تا با كمك آن كوچكترین نوسانات قیمت و بازگشت را رصد كرده و اقدام به نوسانگیری روزانه یا نهایتاً چند روزه نماییم.

همانطور كه ذكر شد در این مجلد منحصراً به بررسی الگوهای كلاسیك و انواع آنها می پردازیم.

دسته بندی الگوهای كلاسیك:
الگوهای كلاسیك به دو گروه ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می گردند، در گروه ادامه دهنده می توان به بررسی انواع امواج اصلاحی پرداخت چرا كه در اكثر مواقع الگوهای ادامه دهنده در قالب موجی اصلاحی ظهور می كنند.

فهرست مطالب کتاب الگوهای كلاسیك پیشرفته

فصل اول
تعاریف
تحلیل تکنیکال
انواع نحوه نمایش نمودار
الف . (Line chart)نمودار خطی
ب. (Bar Chart) نمودار میلهای
ج. (Candle stick)نمودار شمعی
د. (Time frame)حالات زمانی
روند
نظریه امواج الیوت
سیکل کامل )موج کامل)
قوانین حاکم بر امواج
فیبوناچی
نسبت فیبوناچی در بدن انسان
استفاده فیبوناچی در بازارهای سرمایه

انواع ابزار فیبوناچی

1- فیبوناچی بازگشتی Retracement Fibonacci
الف. آیکون فیبوناچی بازگشتی
ب.نحوه رسم فیبوناجی بازگشتی

2-فیبو ناچی گسترشی Extension Fibonacci
الف.آیکون فیبوناچی گسترشی
ب. نحوه رسم
ج. ترازها

3-فیبوناچی بازتابی Projection Fibonacci

4-فیبوناچی انبساطی Expansion

فصل دوم
الگوهای کلاسیک
انواع تحلیل تکنیکال
دسته بندی الگوهای کلاسیک
انواع الگوهای کلاسیک
الگوی W یا M
روند پوچ
چنگال آندرو و استراتژی خط میانی
الگوی M یا W نر و ماده یا آدم وحوا
الگوی V
الگوی M یا W ماده ونر یا حوا وآدم
سرو شانه معکوس و انواع آن
سرو شانه معکوس ساده
سرو شانه های مرکب معکوس
الگوی نعلبکی یا بشقاب
الگوی M یا Wماده و ماده یا حوا و حوا

فنجان صعودی با دسته
فنجان صعودی بدون دسته
الگوی صدف
الگوی دو سقف و دو کف
الگوی مستطیل

الف. پهنه معمولی
ب.پهنه دونده
ج. پهنه شکست خورده
د.پهنه شکست دوگانه
ه. پهنه شکست B
و. پهنه منبسط بیقاعده
ز. منبسط طویل

الف. زیگزاگ طبیعی
ب. زیگزاگ ناقص
ج. زیگزاگ طویل
مثلثهای همگرا
الف.مثلث افزایشی
ب. مثلث کاهشی
ج. مثلث متقارن
د. مثلث مورب پیشتاز
ه. مثلث مورب خاتمه دهنده
مثلثهای واگرا
الف. مثلث پهن شونده خاتمه دهنده
ب. مثلث پهن شونده ادامه دهنده
ج. مثلث گوشهای نزولی
د. مثلث گوشهای صعودی
ه. مثلث گسترشی صعودی

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال

و.مثلث گسترشی نزولی
سه سقف- سه کف
الف. سه کف
ب. سه سقف
پرچم
گوِه یا تیغه یا کنج
قیف
الماس
الگوی WXY یا سه تایی سه گانه
الگوی جزیره
الگویWolf Wave یا الگوی ولفی
شکست الگو

مشخصات کتاب

عنوان و پدید آور : الگوهای کلاسیک پیشرفته / تالیف محمد حسن ژند
سرشناسه : ژند ، محمد حسن ،1357
مشخصات نشر : تهران ،آرادکتاب
مشخصات ظاهری : 132 ص ، مصور
شابک : 8-331-186-600-978
عنوان دیگر : سرمایه گذاری –تجزیه وتحلیل
موضوع: بازار سرمایه – الگوهای ریاضی
موضوع: بورس الگوهای ریاضی
رده بندی کنگره : 1396 7 الف 9 ژ / 4529 HG
رده بندی دیدیی :6/332
تیراژ : 1000 جلد
نوبت چاپ : اول
شماره کتابخانه ملی : 4856784
قیمت: 13500 تومان

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است، اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی - PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

یکی از بهترین منابع برای آموزش تحلیل تکنیکال کتاب “TECHNICAL ANALYSIS FINANCIAL MARKETS” اثر جان مورفی است که با توجه به ارائه روان و ساده، افراد بسیاری را مفاهیم تحلیل فنی بازار های مالی آشنا کرده است.

آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام را بر عهده داشتند.

فهرست مطالب کتاب جان مورفی

فصل اول فلسفه تحلیل تکنیکال

 • مقدمه
 • فلسفه یا منطق
 • تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های بنیادی
 • انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال
 • تحلیل تکنیکال وکارایی آن در بازه های زمانی مختلف
 • پیش بینی های اقتصادی
 • تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست کیست؟
 • برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
 • نظریه ورود تصادفی (Random Walk)
 • اصول کلی

فصل دوم نظریه داو

 • مقدمه
 • اصول مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال
 • استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
 • چند انتقاد به نظریه داو
 • بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

فصل سوم ساختار نمودار

 • مقدمه
 • انواع نمودارهای موجود
 • نمودارهای شمعی
 • نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
 • ساختار نمودار میله ای روزانه
 • حجم معاملات
 • نمودار هفتگی و ماهانه

فصل چهارم مفاهیم مقدماتی روند

 • تعریف روند
 • روند سه جهت دارد
 • روند ها به سه دسته تقسیم می شوند
 • پشتیبانی و مقاومت
 • خطوط روند
 • اصل باد بزن
 • اهمیت عدد سه
 • شیب نسبی خط روند
 • خط کانال
 • درصد تصحیح یا برگشت
 • خطوط باد بزن گان (Gann) و فیبوناچی
 • خطوط روند داخلی
 • شکاف های قیمت

فصل پنجم الگوهای مهم برگشتی

 • مقدمه
 • الگوهای قیمت
 • دو نوع الگو :
 • الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
 • الگوی برگشتی سر و شانه ها
 • اهمیت حجم معامله
 • پیدا کردن هدف قیمت
 • سر وشانه های کف یا معکوس
 • الگوهای سر و شانه های مرکب
 • سقف ها و کف های سه قلو
 • سقف ها و کف های دوقلو
 • تغییرات در الگوی ایده آل
 • نعلبکی ها واسپایک ها

فصل ششم الگوهای ادامه دهنده

 • مقدمه
 • مثلث
 • مثلث متقارن
 • مثلث افزایشی
 • مثلث کاهشی
 • الگوی (مثلث) پهن شونده
 • پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش
 • کنج ها
 • تشکیل الگوهای مستطیل
 • حرکت موزون
 • الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها
 • تایید و واگرایی

فصل هفتم حجم معاملات

 • مقدمه
 • حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه
 • جمع بندی اصول حجم معامله

فصل هشتم نمودارهای بلند مدت

 • معرفی
 • اهمیت دوره های بلند مدت
 • روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند
 • از نمودارهای بلند مدت تانمودارهای کوتاه مدت
 • آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را با نرخ تورم تنظیم کرد؟
 • نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.
 • مثال هایی از نمودارهای بلند مدت

فصل نهم میانگین های متحرک

 • مقدمه
 • میانگین متحرک : ابزاری انعطاف پذیر با تاخیر زمانی
 • توسعه میانگین متحرک
 • استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت
 • اندازه گیری تغییرات با پهنای باند
 • ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
 • کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین های متحرک
 • کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
 • قانون هفتگی
 • بهینه سازی لازم است یا نه؟
 • خلاصه
 • میانگین متحرک تطبیق پذیر(A.M.A)
 • جایگزین های میانگین متحرک

فصل دهم اسیلاتورها

 • مقدمه
 • کاربرد اسیلاتورها در رابطه با روند
 • اندازه گیری جنبش
 • اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)
 • ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
 • شاخص کانال کالا (CCI)
 • اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
 • استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی
 • استوکاستیک ها (K%D)
 • %R لری ویلیامز
 • اهمیت روند
 • چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند
 • میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
 • هیستوگرام MACD
 • ترکیب هفته ها و روزها
 • تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید

فصل یازدهم نمودار نقطه و رقم

 • مقدمه
 • نمودار نقطه و رقم درمقابل نمودار میله ای
 • ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم
 • شمارش افقی
 • الگوی قیمت
 • نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه و رقم
 • ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم
 • رسم خطوط روند
 • تکنیک اندازه گیری
 • تاکتیک های معامله
 • فواید نمودارهای نقطه و رقم
 • شاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه و رقم
 • رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم
 • میانگین متحرک های نمودارهای نقطه و رقم

فصل دوازدهم نمودارهای شمعی ژاپنی

 • مقدمه
 • نمودارهای شمعی
 • نمودارهای شمعی مقدماتی
 • تحلیل الگوهای شمعی
 • الگوهای دنباله دار
 • الگوهای شمعی فیلتر شده

فصل سیزدهم نظریه موج الیوت

 • تاریخچه
 • اصول اولیه امواج الیوت
 • ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
 • موج های تصحیح گر
 • قانون تناوبی
 • کانالیزه شدن (کانال بندی)
 • موج چهارم مانند یک سطح حمایت
 • اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
 • نسبت های فیبوناچی بازگشت ها
 • هدف های زمانی فیبوناچی
 • ترکیب سه جنبه نظریه موج
 • جمع بندی ونتیجه گیری

فصل چهاردهم چرخه های زمانی

 • مقدمه
 • چرخه ها
 • چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند
 • چرخه های حاکم
 • ترکیب طول دوره چرخه ها
 • اهمیت روند
 • حرکت انتقالی به چپ و راست
 • الگو سر و شانه های مرکب
 • چگونه چرخه ها را مجزا کنیم
 • چرخه های موسمی
 • چرخه ریاست جمهوری
 • ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
 • تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی

فصل پانزدهم کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

 • مقدمه
 • بعضی نیازهای کامپیوتر
 • گروه بندی ابزارها وشاخص ها
 • استفاده از ابزارها و شاخص ها
 • سیستم های سهمی وار و حرکت هدایتی ولس ویلدر
 • مزایا و معایب سیستم های داد و ستد

فصل شانزدهم مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

 • مقدمه
 • سه عنصر اساسی برای معامله موفق
 • مدیریت مالی
 • معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تکرار معاملات
 • بعد از دوره های سود ویا ضرر چه باید کرد
 • تاکتیک های معامله
 • ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی
 • انواع دستورات معاملاتی
 • از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت
 • استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز
 • خلاصه ای از مدیریت مالی و اصول راهنمای معامله
 • استفاده در بازار سهام
 • تخصیص وجه(تقسیم بندی سرمایه)
 • مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهام

فصل هفدهم شاخص های بازار سرمایه

 • اندازه گیری پهنای بازار (Measuring Market Breadth)
 • مقایسه شاخص های بازار
 • خط پیشرفت – پسرفت (AD)
 • واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
 • خط AD هفتگی و خط AD روزانه
 • الگو سر و شانه های مرکب
 • تغییرات در خط AD
 • اسیلاتور مک للان
 • شاخص مجموع مک للان
 • بالاهای جدید و پایین های جدید
 • شاخص بالاهای جدید – پایین های جدید
 • حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی
 • شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
 • شاخص TRIN در مقابل TICK
 • صاف کردن شاخص آرمز
 • آرمز باز (OPEN ARMS)
 • نمودار حجم تعادلی

فصل هجدهم جمع بندی مباحث : خلاصه مطالب

 • خلاصه مباحث تکنیکال
 • چگونه تحلیل های تکنیکی و بنیادی را با هم هماهنگ کنیم؟
 • تحلیل گر تکنیکی مجاز بازار
 • نام های مختلف تحلیل تتکنیکال

پس از خرید کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی می توانید به سادگی فایل ترجمه شده را دانلود کنید.

2 دیدگاه برای کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

farzad aria – 8 شهریور 1399

یکی از بهترین کتاب های فارکس برای تحلیل و بروزرسانی اطلاعات خودمان .حتما پیشنهاد میکنم بخرید جان مورفی عالیه

محمد (مالک تایید شده) – 29 تیر 1400

با سلام خدمت عزیزان دست‌اندرکار سایت. واقعاً سایت خوبی دارید امیدوارم همواره پرقدرت ادامه بدید.

ساختمان واژه

از نظر ساخت، واژه ها را می توان به دو نوع زیر تقسیم کرد:

۱) ساده: آن است که فقط یک تکواژ داشته باشد: گوسفند، بیابان، خوش، هوا، گنجشک، ابریشم.

۲) غیر ساده: آن است که بیش از یک جزء دارد و بر سه نوع است:

الف) مرکّب: آن است که از دو تکواژ آزاد یا بیشتر تشکیل شود: چهارراه، یک رنگ،میان وند، دوپهلو، سه گوش،گلاب پاش، مدادپاک کن.

ب) وندی : واژه ای است که از یک تکواژ آزاد و یک یا چند «وند » تشکیل شود: دانشمند، رفتن، گفتار، آمیزه، دردمند، خوبی، کمانک، بهاره.

پ) وندی- مرکّب: واژه ای است که ویژگی مرکبّ و وندی را باهم داشته باشد: هیچ کاره، نوجوانی، دانشسرا، ناخودآگاه، کشت وکشتار، حلقه به گوش، سر تا پا، سه گوشه.

ساختمان واژه

در مورد انواع واژه، نکات زیر را باید در نظر گرفت:

۱) در واژه‌های غیرساده، هیچ تکواژی نمی تواند در میان اجزای تشکیل دهندهٔ واژه قرار گیرد؛ الگو سر و شانه های مرکب مثلاً در واژه‌های خوش نویس، کتابخانه، دانشسرا، دوپهلو، سه گوشه و امثال آن، آوردن گروه‌های اسمی وابسته دار، تنها به این شکل درست است:

خوش نویس‌ها، این خوش نویس، کدام خوش نویس؟ خوش نویس ممتاز

دانشسراها، این دانشسرا، کدام دانشسرا؟ دانشسرای هنر

کتابخانه‌ها، این کتابخانه‌ها، کدام کتابخانه‌ها؟ کتابخانهٔ عمومی

امّا به شکل‌های زیر یا مانند آن نمی تواند بیاید: خوش‌ها نویس، خوش این نویس، خوش کدام نویس؟ خوش ممتاز نویس

دانش این سرا، دانش هنر سرا، دانش کدام سرا؟ دانش بسیار سرا

اگر بتوان در میان دو تکواژ، تکواژِ دیگری قرار داد، این امر نشان می دهد که تکواژها از هم جدا هستند؛ مثل: گل سرخ ← گلی سرخ، گل‌های سرخ / گل بنفشه ← گل‌های بنفشه

این ملاک را می توان در تشخیص واژه‌های ساده از غیرساده به کار برد.

۲) اجزای واژه‌های غیرساده گاه آن چنان با هم ادغام می شوند که تشخیص ساده از غیرساده ممکن نیست؛ مثلا می دانیم که «دُشخوار» از دو جزءِ «دُش + خوار» ساخته شده است. امّا امروزه این نوع واژه‌ها از نظر اهل زبان ، ساده به شمار می آیند؛ چون اهل زبان پیشینهٔ باستانی زبان را در نظر نمی گیرند؛ بنابراین واژه‌هایی مثل تابستان، زمستان، دبستان، ساربان، خلبان، شبان، زنخدان، ناودان، سیاوش، سهراب، رستم، تهمینه، شیرین، دستگاه، استوار، بنگاه، پگاه، غنچه، پارچه، کلوچه، کوچه، مژه، دیوار و دیوانه را باید ساده به حساب آورد. در موارد مشابه نیز وضعیت امروزِ واژه‌ها مورد نظر است نه شکل تاریخی آنها.

۳) خواندیم که هر واژه، تنها یک تکیه دارد: گٰفت.

اگر به این واژه، یک «وند» بیفزاییم و از آن کلمهٔ وندی بسازیم، باز هم یک تکیه دارد: گفتٰار و اگر باز هم به آن کلمه یا «وند» دیگری بیفزاییم، به طوری که حاصلِ آن، یک واژه مرکبّ، وندی یا وندی- مرکبّ باشد، باز همان یک تکیه را دارد: گفتارهاٰ، گفتار درمانیٰ. بنابراین هر واژه، گرچه از اجزائی تشکیل شده باشد، چون در نهایت یک کلمه است، تکیهٔ آن هم فقط یکی است:

◙ هنگام ادا کردن یک کلمه، یکی از هجاهای آن را برجسته تر و مشخص تر از هجاهای دیگر تلفظ می کنیم. به این عمل یعنی بیان یک هجا با شدّ ت و فشار بیشتر «تکیه» گویند.

دانٰش +نٰامه ← دانش نامٰه / گٰفت + و + گٰو ← گفت وگٰو

۴) مجموعِ مضاف و مضافٌ الیه یا موصوف و صفت یا ترکیب‌های عطفی، هنگامی که به هم بپیوندند و تشکیل یک کلمه بدهند، تنها یک تکیه می گیرند؛ مثلاً: پسِٰر عمٰو ← پسرعمٰو / کٰارِ دستٰی ← کاردستٰی / کت و شلوار ← کت شلوارٰ

«وند» میانی این واژه‌ها هم به تدریج حذف می شود ← پسرْعمو ، کارْدستی، کتْ شلوار

تکواژ میانی این واژه‌ها از نوع نقش نمای متمّم، نقش نمای اضافه و صفت و نقش نمای پیوند و در نتیجه، واژه بوده است؛ از قبیل: تخت ِ خواب، جست ُ جو امّا امروزه با توجّه به اینکه در ساختن واژهٔ جدید به کار می رود، «وند » است نه واژه.

در این درس، اجزای تشکیل دهندهٔ واژه‌ها را با هم بررسی می کنیم:

واژه‌های مرکّب

۱) اسم + اسم ← اسم: کتابخانه، گل خانه، کارخانه، صندوق خانه، خون بها، شب کلاه، کمربند، گردن بند، دست بند، خارپشت، سنگ پشت، شترمرغ، شاهکار،گاوصندوق، دست مایه، آلوبخارا، چوب لباس، نی شکر، جانماز، کاه گل، گلاب، صورت حساب.

۲) اسم + بن مضارع ← اسم: گوش مال، دست بوس، هواپیما، آشپز،

نامه رسان، کف گیر، نمک پاش، مدادتراش، دماسنج، خط کش.

۳) صفت + اسم ← اسم: سفید رود، سیاه چادر، هزارپا ، چهارپا، سه تار، سه گوش، نخست وزیر، چهل چراغ.

۴) ضمیر + بن مضارع ← اسم: خودنویس، خودرو، خودتراش، خودآموز.

۵ ) صفت + بن مضارع ← اسم: زیرنویس، بالاپوش، زیرگذر، روکش، زودپز، دوربین، دورنما، بالابر.

۶ ) صفت + اسم ← اسم: بالادست، بالاخانه، زیرجامه، زیرزمین، زیربنا، پس کوچه، پیش پرده، پیش خوان.

۷) صفت + بن مضارع ← صفت: نزدیک بین، دوربین، تندنویس، زودگذر،پرخور، خوش نویس، دیریاب، زودرس، نوآموز.

۸) اسم + صفت ← صفت: قد بلند، بالا بلند، گردن کلفت، ریش سفید، پابرهنه.

۹ ) صفت + اسم ← صفت: رادمرد، بلند قد، زیردست،خوش بخت، خوش حساب، خوش حال، سفیدپوست، تنگ چشم، خوش خط، بدگمان، پرزور، کم دوام، کوچک سال، بزرگ سال.

۱۰ ) اسم + بن مضارع ← صفت: خداشناس، وطن خواه، هیجان انگیز، نفرت بار، تعجّب آور، طالع بین، خداپسند، چادرنشین، بیابان گرد، رهگذر، محبتّ آمیز، دست نویس، راهنما.

۱۱ ) ضمیر + بن مضارع ← صفت: خودخواه، خودبین، خودروی، خودجوش، خویشتن دار، خویشتن شناس.

واژه‌های وندی- مرکّب

۱) وند + صفت مرکّب ← صفت: ناجوان مرد، ناخودآگاه، ناخوشایند

۲) صفت مرکّب / وندی- مرکّب + وند ← اسم: کارشناسی، کارآموزی، خودخواهی،کتاب فروشی، دانش پژوهی، دست بوسی.

۳) اسم + بن + وند ← اسم: اسم نویسی،دست بوسی، آشتی کنان، آینه بندان، سربازگیری.

۴) بن + وند + بن ← صفت: دانشجو، دانش آموز، دانش پژوه

۵ ) بن + وند + بن ← اسم: داد و ستد، خرید و فروش، زد و خورد، زد و بند، نشست و برخاست، گفت وگو، پخت وپز، دید وبازدید، گیر ودار، رفت وآمد، پرس وجو.

۶ ) صفت + اسم + وند ← اسم / صفت: هزارتومانی، دوبیتی، شش ماهه، یک شبه، هر روزه، یک طرفه، دوساله، هیچ کاره، سه پایه.

۷) اسم وندی + اسم ← اسم: دانشسرا، دانش نامه.

۸ ) اسم + وند + بن ← صفت: خدانشناس، زبان نفهم، حقوق بگیر.

۹) اسم + وند + اسم ← اسم / قید / صفت: سراسر، سرتاپا، دوشادوش، دست به دست، تختِ خواب، رختِ خواب، مالامال، قدم به قدم، گوش به زنگ، شانه به سر، دست به عصا، رنگ به رنگ، کشت وکشتار، آموزش و پرورش، روبه رو، قلم به دست.

واژه‌های وندی

واژهٔ وندی از یک تکواژ آزاد و یک یا چند تکواژ وابسته تشکیل می شود. تکواژ آزاد را «پایه» و تکواژ وابسته را «وند» می نامند.

«وند»ها را از نظر جای قرار گرفتن آنها در ساختمان واژه، به سه نوع پیشوند، میانوند و پسوند تقسیم می کنند.

◙ مهم ترین پیشوندها عبارت اند از:

۱) با: با + اسم ← صفت: باادب، بااستعداد، باایمان، باهنر، باسواد، با نشاط

۲) بی: بی + اسم ← صفت: بی سواد، بی درد، بی علاقه، بی استعداد

۳) نا: الف) نا + صفت ← صفت: نامعلوم، نادرست، نامناسب، نامنظّم

ب) نا + اسم ← صفت: ناباب، ناکام، ناشکر، ناسپاس، ناامید، نافرمان

پ) نا + بن فعل ← صفت: ناشناس، نادار، نارس، نایاب، ناگوار،ناتوان

۴) هم: هم + اسم ← صفت: هم درس، هم وطن، هم خانه، هم خانواده، هم عقیده

◙ مهم ترین پسوندها نیز از این قرارند:

۱) ی: الف) اسم + ی ← صفت: تهرانی، زمینی، کتابی، ماندنی، رفتنی، خوردنی، علمی، صنعتی، فنّی

«گی » گونه ای از «ی» است در واژه‌هایی که به «ه / ه» ختم می شوند: خانگی، هفتگی، همیشگی، خانوادگی

ب) صفت + ی ← اسم: زیبایی، سفیدی، درستی، خوبی، درشتی

گی در این موارد نیز گونه ای از «ی»است: آلودگی، مردانگی، پیوستگی

پ) اسم + ی ← اسم: بقّالی، نجّاری، خیاطی، قصّابی (این واژه‌ها هم بر نام عمل و حرفه و شغل دلالت دارند و هم به مکان همان عمل حرفه و شغل اطلاق می شوند.)

۲) گر: اسم + گر ← اسم )صفت شغلی): آهنگر، مسگر، زرگر، کوزه گر، آرایشگر، کارگر

۳) گری: صفت + گری ← اسم: وحشی گری،موذی گری،یاغی گری،لاابالی گری،

(تفاوت این نوع واژه‌ها با واژه ای مثل کوزه گری این است که کوزه گر به تنهایی کاربرد دارد. امّا یاغی گر و موذی گر به کار نمی روند. به همین دلیل در کوزه گری تنها ی پسوند مورد نظر است و در یاغی گری، گری)

۴) یت: اسم / صفت + یت ← اسم: وضعیت، شخصیت، جمعیت، کمّیت، موقعیت، مالکیت، انسانیت، مسئولیت، مأموریت، مرغوبیت (تکواژ پایهٔ این واژه‌ها، عربی است.)

۵) ار: بن ماضی + ار ← اسم: کردار، رفتار، کشتار، گفتار، نوشتار، دیدار، ساختار، شنیدار

استثنائاً این واژه‌ها صفت اند: خریدار، گرفتار، برخوردار، خواستار، مردار

۶) ـه/ ه: الف) بن ماضی + ـه / ه ← صفت مفعولی: افسرده، دیده، گرفته، نشانده

ب) بن مضارع + ـه/ ه ← اسم: خنده، ناله، گریه ، لرزه ، اندیشه ، ستیزه ، پوشه، ماله، گیره، پیرایه، آویزه

پ) اسم + ـه / ه ← اسم: زبانه،دهانه ،گردنه ، چشمه ، لبه ، دندانه ، پایه، دسته،تیغه

ت) صفت + ـه / ه ← اسم: سفیده، شوره، سبزه، سپیده، سیاهه، دهه، پنجه، هفته، هزاره، سده

۷) ﹻ ش: بن مضارع + ﹻ ش ← اسم: روش، گویش، بینش، نگرش، آسایش،کنش، خورش، پوشش

۸) ان: بن مضارع + ان ← صفت: گریان، دوان، خندان، روان

۹) انه: الف) اسم + انه ← اسم: صبحانه، شاگردانه، بیعانه، شکرانه

ب) اسم + انه ← صفت/قید: مردانه، زنانه، سالانه، کودکانه، روزانه، شبانه

پ) صفت+ انه ← صفت/قید: عاقلانه، محرمانه، متأسّفانه، مخفیانه

۱۰ ) گانه: صفت شمارشی + گانه ← صفت: دوگانه، پنج گانه، هفده گانه

۱۱ ) ﹷ نده: بن مضارع + َ نده ← صفت: رونده، خورنده، گوینده، چرنده، خزنده

۱۲ ) ا: بن مضارع + ا ← صفت: جویا، روا، کوشا، بینا، پذیرا، دانا

۱۳ ) گار: بن فعل + گار ← صفت: ماندگار، آفریدگار، سازگار، آموزگار، رستگار

۱۴ ) چی: اسم + چی ← اسم: قهوه چی، گاری چی، درشکه چی، معدن چی، پستچی، تلفنچی

۱۵ ) بان: اسم + بان ← اسم: باغبان، دربان، پاسبان، الگو سر و شانه های مرکب آسیابان، کشتی بان

۱۶ ) دان: اسم + دان ← اسم: نمکدان، گلدان، قلمدان، شمعدان، چینه دان

۱۷ ) ﹻ ستان: اسم + ِ ستان ← اسم: سروستان، قلمستان، گلستان، هنرستان،

۱۸ ) گاه: اسم + گاه ← اسم: خوابگاه، شامگاه، سحرگاه، دانشگاه، پالایشگاه

۱۹ ) زار: اسم + زار ← اسم: لاله زار، چمنزار، گندم زار، ریگزار، بنفشه زار، گلزار، نمکزار

۲۰ ) یه: اسم + یه ← اسم/صفت: مجیدیه،جوادیه،مدحیه،نقلیه،خیریه

۲۱ ) ﹷ ک: الف) اسم + َ ک ← اسم: طفلک، اتاقک، شهرک، مردک، عروسک، پشمک

ب) صفت + َ ک ← اسم: زردک، سفیدک، سرخک، سیاهک

۲۲ ) چه: اسم + چه ← اسم: قالیچه، صندوقچه، کتابچه، دریاچه، بازارچه

۲۳ ) مند / اومند: اسم + مند ← صفت : ثروتمند، بهره مند، هنرمند،ارجمند/ برومند، تنومند

۲۴ ) وَر: اسم + وَر ← صفت: هنرور، پهناور، بارور، سخنور، نامور

۲۵ ) ناک: اسم + ناک ← صفت: نمناک، غمناک، سوزناک، طربناک

۲۶ ) وار/ واره: اسم+ وار/ واره ← صفت/ قید/اسم: امیدوار، سوگوار، رودکی وار، علی وار،گوشواره (گوشوار)، جشنواره، ماهواره، غزلواره، نامواره

۲۷ ) گین: اسم + گین ← صفت: غمگین، اندوهگین، شرمگین

۲۸ ) ین / ینه: اسم/ صفت + ین ← صفت: آهنین، زرّین، زرّینه، رنگین، دروغین، نوین، چوبین، چوبینه

در مورد واژه‌های غیرساده توجّه به نکته‌های زیر بایسته است.

۱) بعضی از واژه‌های غیرساده که به عنوان صفت می آیند، گاهی نیز به عنوان قید در جمله به کار می روند؛ بنابراین، در شمار صفت‌های مشترک با قیدند: ناخواسته، بی ادبانه، شجاعانه.

۲) مرز میان اسم و صفت در واژه‌های غیرساده گاهی مبهم است. در واقع، برخی از واژه‌های حاصل را می توان اسم یا صفت دانست؛ مثل: زرگر، آموزگار، دانشجو.

این موضوع حتّی در مورد پاره ای از واژه‌های ساده نیز صدق می کند، واژه‌های سادهٔ «مسلمان و مرد» از این قبیل هستند. برای تشخیص دقیق نوع کلمه، باید به کاربرد آن در جمله توجّه کرد.

۳) واژه‌های غیرسادهٔ فارسی تنها به آنچه در این درس‌ها آمده محدود نمی شوند؛ امّادر اینجا از آوردن نمونه‌هایی از وندهای تاریخی و وندهای غیرفعّال و کم کاربرد خودداری شده است.

بخش دیگری از واژه‌های غیرساده، واژه‌های وندی مرکّب اند که معمولاً به دو شکل کلّی زیر می آیند:

۱) اگر به واژه‌های مرکّب، وند افزوده شود، به واژهٔ وندی مرکّب تبدیل خواهند شد: جوان مرد ← جوان مردی، ناجوان مرد

۲) اگر به واژهٔ وندی، یک تکواژ آزاد اضافه شود، آن نیز به واژهٔ وندی مرکّب تبدیل خواهد شد: دانش + جو ← دانشجو

ساختمان برخی از واژه‌های وندی مرکّب چنین است:

۱) وند + صفت مرکّب ← صفت: ناجوان مرد، ناخودآگاه، ناخوشایند

۲) صفت مرکّب/ وندی مرکّب + وند ← اسم: کارشناسی، کارآموزی، خودخواهی، کتاب فروشی، دانش پژوهی، دانشجویی، زیاده خواهی

۳) اسم + بن + وند ← اسم: اسم نویسی، دست بوسی، آشتی کنان، آینه بندان، سربازگیری

۴) بن + وند + بن ← صفت: دانشجو، دانش آموز، دانش پژوه

۵ ) بن + وند + بن ← اسم: داد و ستد، خرید و فروش، زد و خورد،زد و بند، نشست و برخاست، گفت وگو، پخت و پز، گیر و دار، رفت و آمد، پرس و جو

۶ ) صفت + اسم + وند ← اسم/صفت /قید: هزار تومانی، دوبیتی، یک طرفه، شش ماهه، یک شبه،هرروزه، هرساله ، هیچ کاره،سه پایه

۷) اسم وندی + اسم ← اسم: دانشسرا، دانشنامه

۸ ) اسم + وند + بن ← صفت: خدانشناس، زبان نفهم، حقوق بگیر

۹) اسم + وند + اسم ← اسم/ قید/ صفت:

یادآوری: برخی از واژه‌های وندی بیش از یک وند دارند: ناهماهنگی، ناراحتی، بی نظمی، ناشکیبا، نایافتنی، نخواندنی، نسنجیده، بی ادبی، هماوازی، کشتارگاه، ناشکری، دانشگاه، بی مسئولیتی، همکاری، ناشنوایی، ستایشگری، توانگری، نابینایی، ناخوانا، همراهی

اموزش رایگان پرایس اکشن | الگوی سر و شانه | الگوی هد اند شولدر

آموزشی خیلی خیلی به تیم yk.crypto خوش اومدید ️️ توی این ویدیو براتون الگوی هد اند شولدر یکی از معروف‌ترین الگوهای کلاسیک پرایس اکشن رو توضیح دادم و تمام ریزه کاریی‌ هایی که شما نیاز دارید رعایت کنید تا به خوبی بتونید از الگوی head and shoulder یا همون الگوی سر و شانه رو توضیح دادم،که بتونید از بازار ارزدیجیتال سود کسب کنید و دارمد دلاری داشته باشید و همینطور بتونید بیتکوین رو به خوبی تحلیل کنید و روی بیت کوین ترید های خوبی انجام بدید قبلش فقط 2 تا ویدیو زیر را که پیش نیاز هستند حتما ببینید . لینک ویدیو اول الگوها: الگوی دابل باتم و دابل تاپ و یا همون دو قلو کف و سقف خودمون . https://www.youtube.com/watch?v=2yF7RpswCKg لینک ویدیو دوم الگوها : الگوی پرچم و کاپ اند هندل یا همون الگوی فنجون و سر و شانه خودمون . https://www.youtube.com/watch?v=CALnbgZPwLE برای ارتباط با اقای زندی داخل کانال تلگرام ما جوین بشید و به ایدی ادمین که داخل بایو کانال تلگرام هست پیام بدید ️️ لینک کانال تلگرام : https://t.me/YKCRYPTOchanle خواهشا چند ثانیه برای خودتون وقت بذارید و متن زیر رو‌ بخونید تیم ما قصد داره به کمک خودتون شما رو تبدیل به یک تریدر داخل بازار های مالی بکنه . اگه بخوام یه واقعیت رو‌ بگم تریدر شدن یک مسیر پر پیچ و‌ خمی هستش که ۳ تا عامل وجود داره تا بتونید از بازار های مالی کسب درامد دلاری داشته باشید . قبلش لازم هست که این رو بگم ترید رو مثل شغل بیرون در نظر بگیرید و یه بازه و زمان برای خاک خوریش‌ در نظر بگیرید به نظر من حداکثر میتونه ۱ سال باشه بازش . تو این زمان شاید که نه قطعا نا امید میشید ، لیکوئید میشید ، افسرده میشید ، خلاصه پوست میکنید ولی قول میدم به تک به تک تون اگه بمونید توش و یک سری نکاتی رو که میگم گوش کنید به موفقیت میرسید ️️ ۱. مهم ترین عامل روان شناسی ترید هستش که همیشه بر این قضیه معتقد بودم که تریدری که ۱۰ ساله میگند تو بازار داره ترید میکنه مطمئنا هر سال مبحث تکنیکالی جدیدی رو یاد نگرفته تونسته به مباحث روان شناسی ترید مسلط باشه . ویدیو زیر مهم ترین ویدیو روان شناسی تریدی هست که تو زندگی تریدری تون میتونه تاثیر بذاره ️️ لینک ویدیو : https://www.youtube.com/watch?v=8eSUCeGT1M8list=PLwSsmW01ySqEId-TgaJVMUeTPxnvVVX7Rindex=1t=5s ۲: مدیریت ریسک و سرمایه : مهم ترین مبحث قبل مباحث تکنیکالی هستش ، شما اگر حتی خفن ترین تکنیکالیست باشید ، مدیریت ریسک و سرمایه نکنید رو ترید هاتون نمیتونید به سود مرکب برسید و ‌تریدری که به سود مرکب نرسه تو بازار مالی تریدر نیست . داخل ویدیو زیر مدیریت ریسک و سرمایه رو با کلی مثال عددی اموزش دادم حتما ببینیدش اگه میخوای مسیر ترید رو شروع کنی ️️ لینک ویدیو : https://www.youtube.com/watch?v=t5x4-YCrSGMlist=PLwSsmW01ySqGvnd2zfw3gTl4LkIw4kXVvindex=1t=9s ۳: مباحث تکنیکالی ترید : به نظر من اخرین مطلبی که اهمیت داره تحلیل تکنیکال هستش . و متاسفانه از ۲ مورد اول غافل هستیم و چسبیدیم به سراب تکنیکال ، ولی ما اموزش مباحث تکنیکالی رو از صفر صفر اموزش دادیم نه مثل جاهای دیگه ما پرایس اکشن مفهومی رو اموزش دادیم که داخل پلی لیست پرایس اکشن اموزش ها به ترتیب هستند ️️ لینک پلی لیست پرایس اکشن : https://studio.youtube.com/channel/UCwN-_6Gl1EYwzO9VaZRrKMg/playlists و در نهایت ابتدا اگه بخوای از بازار ارز دیجیتال کسب درامدی دلاری داشته باشید باید تحلیل تکنیکال که پرایس اکشن قسمت بزرگ و عمده اون هست رو یاد بگیرید تا بتونید بیتکوین و التکوین ها و‌دامیننس ها رو‌ به درستی تحلیل کنید و بعد روشون ترید انجام بدید و کسب درامد دلاری داشته باشید از این بازار زیبا ️️ و در اخر میتونم بگم که زمانی که ما شروع کردیم کسی نبود اینها رو به اموزش بده و در اختیار ما قرار بده ولی ما اینکار رو برای شما میکنیم تا شما بتونید رایگان اموزش ببینید و توی این مسیر در کنارتون هستیم تا شما رو تبدیل به یک تریدر بکنیم . ️️ دوستون داریم ، کیان زندی ، یاسمن ناصری ، وای کی کریپتوkian zandi yasaman naseri , yk.crypto راستی حتما تو کانال تلگرام مون جوین شید ، و پیج اینستا مون هم به هیچ وجه از دست ندید چون تو هر کدوم از فضا ها مون کار های خاصی انجام میدیم ، لینک ها شون این زیر قرار گرفتند برای شما عزیزان ، خیلی ارادت داریما #بیتکوین #پرایس_اکشن #ارزدیجیتال #ارزهای_دیجیتالی #الگوهای_کلاسیک #head_and_shoulder #هداندشولدر #الگو_پرایس_اکشن #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_تکنیکال_پرایس_اکشن

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> yk.crypto

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما الگو سر و شانه های مرکب الگو سر و شانه های مرکب بیشتر میشود).

انتخاب کانون مناسب برای ازمون وکالت.رشته حقوق سال1402

انتخاب کانون مناسب برای ازمون وکالت.رشته حقوق سال1402

آموزش عوض کردن خاک و گلدان ارکیده-(سانسوریا نیزه آفریقایی)

آموزش عوض کردن خاک و گلدان ارکیده-(سانسوریا نیزه آفریقایی)

کلاس پرورش قارچ-پرورش قارچ خوراکی-( نور مناسب برای پرورش قارچ )

کلاس پرورش قارچ-پرورش قارچ خوراکی-( نور مناسب برای پرورش قارچ )

تعمیر ماشین ظرفشویی-تعمیر درب ماشین ظرفشویی-شیلنگ خرطومی تخیله شستشو

تعمیر ماشین ظرفشویی-تعمیر درب ماشین ظرفشویی-شیلنگ خرطومی تخیله شستشو

(با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار) رتبه های تک رقمی قانون یار

(با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار) رتبه های تک رقمی قانون یار

آموزش گل آرایی دسته گل-فیلم گل آرایی-گلدان های میوه ای بسازید

آموزش گل آرایی دسته گل-فیلم گل آرایی-گلدان های میوه ای بسازید

اموزش ماهیگیری ماهی قزل الا در رودخانه-( چالش ماهیگیری با کایاک پوندی )

اموزش ماهیگیری ماهی قزل الا در رودخانه-( چالش ماهیگیری با کایاک پوندی )

آموزش بلندر - قسمت 209

آموزش بلندر - قسمت 209

آموزش بلندر - قسمت 211

آموزش بلندر - قسمت 211

آموزش بلندر - قسمت 213

آموزش بلندر - قسمت 213

اطلاعیه مهم قانون یار از موسسه و انتشارات قانون یار (دکتر بهنام اسدی)

اطلاعیه مهم قانون یار از موسسه و انتشارات قانون یار (دکتر بهنام اسدی)

آموزش بلندر - قسمت 215

آموزش بلندر - قسمت 215

عصب کشی (درمان ریشه) با دستگاه روتاری - دکتر محمد الیاسی

دستگاه روتاری در حال حاضر یکی از پیشرفته ترین و مدرن ترین دستگاه هایی است که در صنعت دندانپزشکی برای عصب کشي دندان مورد استفاده قرار می گیرداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.