ساختار بورس اوراق بهادار


تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود شرکت های پذیرفته شده صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه‌های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده‌ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه‌های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می‌شود و از طرفی دیگر می‌تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه‌های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته‌های پژوهش می‌توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی‌های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی‌های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

 • ساختار سرمایه
 • کارایی سود
 • تحلیل پوششی داده ها و داده های ترکیبی

20.1001.1.23831170.1394.3.1.6.6

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Capital Structure on Profit Efficiency of Companies Listed in Automotive and Parts Manufacturing Industry of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Ali Ghayouri Moghaddam
 • Hamid Reza Hajeb

Persian gulf university

چکیده [English]

The aim of current research is to investigate the possible effect of capital structure on profit efficiency (comprehensive indicator of financial performance). This paper uses the Jensen and Meckling (1976) theory to assess the effect of financial leverage on agency costs and performance. Therefore, this study examines the effect of nonlinear effect of financial leverage on profit efficiency. The sample consists of 28 automotive and parts manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period of eight years from 1384 to 1391. Data envelopment analysis (DEA) method is used to calculate the profit efficiency and panel data regression is used to test the effect of financial leverage on profit efficiency. The results indicated that financial leverage has a nonlinear (inverted U-Shaped) impact on profit efficiency. Thus, in this industry, financial leverage growth plays a positive role in performance improvement because a reduction in the free cash flow in hands of manager and consequently, decreases agency costs. On the other hand, an increase of bankruptcy risk increases the agency costs of debt and consequently has a negative effect on performance. The findings also revealed that fixed assets have a negative and significant effect on profit efficiency, but firm size, intangible assets and growth ratio don’t have any effect on profit efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Structure
 • Profit efficiency
 • Data envelopment analysis and panel data
مراجع

[ زینالی، مهدی؛ جمال محمد، شیلان. (1390). بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو)، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9، 60-43.

]2[ سجادی، سید حسین؛ محمدی، کامران؛ عباسی، شعیب. (1390). بررسی ساختار بورس اوراق بهادار تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت‌های بورسی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 9، 38-19.

]3[ فتحی، سعید؛ ابزری، مهدی؛ حبیبی، سلماز. (1393). فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه د رسطح شرکت، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره 4، صص. 74-55.

]5[ ملکی پور غربی، محمود. (1375). بررسی تحلیلی استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

]6[ نمازی، محمد؛ شیرزاد، جلال. (1384). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سود‌آوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 42، 95-75.

]7[ نوروسیس، ماریجا. (1948). کتاب آموزشی آنالیز آماری داده­ها با SPSS15. ترجمه: اکبر فتوحی و فریبا اصغری، تهران: کانون نشر علوم.

[8] Akhigbe, A. and McNulty, J. (2005). Profit Efficiency Sources and Differences Among Small and Large U.S. Commercial Banks, Journal of Economics and Finance, 29(3), 289-299.

[9] Ariff, M. and Can, L. (2008). Cost and Profit Efficiency of Chinese Banks: A Non-Parametric Analysis, China Economic Review. 19, 260-273.

[10] Berger, A. and Bonaccorsi di Patti, E. (2006). Capital Structure and Firm Performance: a New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking Industry, Journal of Banking and Finance, 30, 1065-102.

[11] Das, A. and Ghosh, S. (2009). Financial Deregulation and Profit Efficiency: A Non-parametric Analysis of Indian Banks, MPRA. 1-21.

[12] Dawar, V. (2014). Agency Theory, Capital Structure and Firm Performance: Some Indian Evidence, Managerial Finance, 40(12), 1190–1206.

[13] Delis, M., Fillipaki, A. and Staikouras, C. (2008). Evaluating Cost and Profit Efficiency: A Comparison of Parametric and Nonparametric Methodologies, MPRA, 1-27.

[14] Edirisinghe, N.C.P. and Zhang, X. (2008). Portfolio Selection under DEA-Based Relative Financial Strength Indicators: Case of US Industries, Journal of the Operational Research Society. 59, 842–856.

[15] Fareed, F., Aziz, Sh., Naz, S., Shahzad, F., Arshad, M. and Amen, U. (2014). Testing the Relationship between Profitability and Capital Structure of Textile Industry of Pakistan, World Applied Sciences Journal, 29(5), 605-609.

[16] Fosu, S. (2013). Capital Structure, Product Market Competition and firm Performance: Evidence from South Africa, The Quarterly Review of Economics and Finance, 53, 140–151.

[17] Himmelberg, C., Hubbard, G. and Palia, D. (1999). Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link between Ownership and Performance, Journal of Financial Economics. 53, 353–384.

[18] Jensen, M. and Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305–360.

[19] Lara, J. E. and Mesquita, J. M. (2003). Capital Structure and Profitability: The Brazilian Case, Academy of Business and Administration Sciences Conference, July, 11-13.

[20] Mahdavi, Gh.,GhayouriMoghaddam, A. and Alipour, S. (2012). An Investigation of Cost, Revenue and Profit Efficiency: The case of Iranian companies, African Journal of Business Management. 6(30), 8879-8888.

[21] Mahfuzeh, S. and Yadav, R. (2012). Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Companies, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65, 156-166.

[22] Margaritis, D. and Psillaki, M. (2007). Capital structure and firm efficiency, Journal of Business Finance & Accounting. 34, 1447-1469.

[23] Margaritis, D. and Psillaki, M. (2010). Capital Structure and Firm Performance. Journal of Banking & Finance.34, 621–632.

[24] Maudos, J., and Pastor, M. (2003). Cost and Profit Efficiency in the Spanish Banking Sector (1985-1996): A Non-Parametric Approach. Applied Financial Economics, 200, 1-19.

[25] Mok, V., Yeung, G., Han, Z. and Li, Z. (2007). Leverage, Technical Efficiency and Profitability: an application of DEA to foreign-invested toy manufacturing firms in China, Journal of Contemporary China, 16, 259 - 274.

[26] Myers, S. (1977). Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial. Economics, 5, 147–175.

[27] Ray, S. C., and Das, A. (2010). Distribution of Cost and Profit Efficiency: Evidence From Indian Banking. European Journal of Operational Research, 201, 297-307.

[28] Roden, D. M., and Lewellen, W. G. (1995). Corporate Capital Structure Decision: Evidence from Leveraged Buyouts, Financial Management, 24, 76-87.

[29] Srairi, S. (2010). Cost and Profit Efficiency of Conventional and Islamic Banks in GCC countries, J. Prod Anal, 34, 45-62.

[30] SusantoChahyadi, C. (2008). What do weKnow About Capital Structure of Privatized Firms? A Study of Evolution and Determinants of Capital Structure of Privatized Firms, Ph.D. dissertation, Oklahoma University.

[31] Yu, M. (2013). State ownership and firm performance: Empirical Evidence From Chinese Listed Companies, China Journal of Accounting Research,.6(2), 75–87.

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی در آن دوره که تأمین مالی آن‌ بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غيرانتفاعي، مسئولیت اداره بورس را به عهده داشت. اين سازمان را هیئت‌مدیره هفت نفره‌اي اداره مي‌كرد كه توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شدند. هیئت مدیره هم دبیرکل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب مي‌‌كرد. نظارت بر فعاليت سازمان كارگزاران بورس تهران هم بر عهده شوراي بورس، به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری و مسئول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت.

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 1384 و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ارکان تشکیل‌ بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از:

الف) شورای عالی بورس و اوراق بهادار

این شورا بالاترین رکن بازار ساختار بورس اوراق بهادار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشي بازار در قالب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابير لازم برای ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

- وزير امور اقتصادي و دارايي که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛

- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران؛

- روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون؛

- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد؛

- دادستان كل كشور يا معاون وي؛

- يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها؛

- سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران؛

- يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر بورس كالايي.

ب- سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین‌شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم شد. سبا موسسه عمومی غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و توسط هیئت مدیره پنج نفره اداره می‌شود. اعضای هیئت مدیره از میان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رييس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي‌شوند.

ج- بورس اوراق بهادار تهران

بر پايه قانون بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي غيرانتفاعي به شركت سهامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر عهده گرفت. تشکیل، سازماندهی و ادارة بورس اوراق بهادار؛ پذیرش اوراق بهادار؛ وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضاء و نظارت برفعالیت آنها؛ نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده؛ تهیه، جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات؛ و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده از مهمترین وظایف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هيئت مديره است كه از هفت عضو تشكيل مي شود. اعضاي هيئت مديره منتخب مجمع عمومي هستند و براي دوسال انتخاب مي‌شوند.

اداره امور اجرايي شركت هم به عهده مديرعامل شركت است كه توسط هيئت ساختار بورس اوراق بهادار مديره انتخاب مي شود.

سود مرکب چیست؟

سود مرکب چیست؟

سود مرکب، سودی ترکیب‌ شده و مضاعف است. به عبارت دیگر، در محاسبه سود مرکب، علاوه بر سودی که به واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد، سود ناشی از ذخیره‌ی سودها نیز افزوده می‌گردد.

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

آیا میدانید با توجه به تحریم‌های روسیه علیه برخی کشورها و تیره شدن روابط تجاری با آنها, در حال حاضر می‌توان گفت یکی از بهترین بازارهای صادراتی محصولات و میوه ایران کشور روسیه است. با رعایت اصول و استراتژی می‌توان قسمت عمده ای از بازار کالاهای وارداتی به روسیه را تصاحب کرد.

بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های‌ با درآمد ثابت را بشناسید

بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های‌ با درآمد ثابت را بشناسید

در هر سرمایه‌گذاری‌ای، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذار میزان بازدهی است و میزان بازدهی در هر بازار و ابزاری به زمان ورود به آن بستگی دارد. همانطور که می‌دانید، یکی از راه‌های کسب سود مطمئن و بدون ریسک، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت است

ساختار بورس اوراق بهادار

مشاوریت_تهران_و_شرکا_ساختار_بازار_بورس

به طور معمول اهمیت بورس اوراق بهادار برای داد و ستد در بازار مالی است. در ساختار بازار مالی ، ساختار بورس اوراق بهادار به دو بخش تقسیم میشود. در ذیل برای درک بهتر بازار مالی ، بورس اوراق بهادار به شرح مختصری از هر یک میپردازیم :

الف ) ساختار بورس اوراق بهادار در بازار پول :

در ساختار بورس اوراق بهادار در بازار پول ، اوراق بهادار دارای انواع مختلفی میشوند :

 • اوراق قرضه کوتاه مدت : این اوراق قرضه دارای کمترین نوسانات قیمت هستند و چون در کوتاه مدت به سر رسید می رسند بنابراین ریسک و سرمایه گذاری در این نوع اوراق قرضه در کمترین حالت ممکن است .
 • اوراق قرضه خزانه : در بورس اوراق بهادار این دسته از اوراق کوتاه مدت ، بدون بهره بوده ولی در هنگام عرضه با تخفیف به قیمت کمتر از ارزش اسمی به فروش می رسند همچنین در دوره های کوتاه مدت 3 ماهه 6 ماهه و 9 ماهه توسط دولت ارائه میشوند و دلیل ارائه انها کسری بودجه دولت است این دسته از اوراق در بازار پول ایران رایج است .
 • گواهی سپرده قابل نقل و انتقال : گواهی سپرده یکی از انواع بورس اوراق بهادار بوده که توسط بانک به سپرده گذاران فروخته ، و بر اساس آن سالانه مبلغی به عنوان بهره به صاحبان این اوراق پرداخته میشود ودر تاریخ سررسید اصل مبلغ باز پرداخت خواهد شد .
 • اوراق تجاری : در بورس اوراق بهادار ، بهره این اوراق کوتاه مدت است و شرکت های بسیار نامی مانند جنرال موتورز و یا بانک های بزرگ اقدام به انتشار اوراق تجاری میکنند .
 • قبولی بانک : این بورس اوراق بهادار در بازار پول داد و ستد میشوند و صدها سال است که در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد قبولی بانک یک برات بانکی است که یک شرکت ان را صادر میکند در تاریخ آنی قابل پرداخت و بانک در قبال مهری که بصورت قبول بر آن زده ضامن پرداخت ان بوده و مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت میکند و دلیل اعتماد برای قبولی این اوراق زمانیکه شرکت در پرداخت ان قصور کند ناشی از ضمانت بانک بابت پرداخت آن است .
 • قراردادهای بازخرید : در بورس اوراق بهادار ، قراردادهای بازخرید نوعی وام کوتاه مدت با تاریخ سررسید کمتر از دو هفته است . وثیقه و ضامن در قراردادهای بازخرید اوراق خزانه هستند و درصورتیکه وام ، توسط گیرنده پرداخت نشود از اوراق قرضه استفاده میشود .
 • استقراض بین بانکی : مدت زمان این بانکها یک روزه و یا دو روزه است و زمانی که بانکی سپرده اش نزد بانک مرکزی کمتر از حد قانونی باشد از سپرده بانک دیگر نزد بانک مرکزی استفاده خواهد کرد . بدین طریق بانک وام دهنده این وجوه را از سیستم بانکی به حساب وام گیرنده انتقال می دهد .

در ساختار بورس اوراق بهادار در بازار پول ، بانکها به این نوع داد و ستدها به دلیل نیاز اعتباری حساسیت زیادی دارند . زیرا نرخ ساختار بورس اوراق بهادار ساختار بورس اوراق بهادار بهره چنین وام هایی که آن را نرخ بهره بین بانکی می نامند به عنوان یک معیار برای نرخ سایر بهره ها به حساب می آورند که تعیین کننده شرایط بازار وام بوده و نشان دهنده نوعی سیاست پولی برای بانک مرکزی است .

 • دلار اروپایی : کشور آمریکا دلارهایی را که نزد بانک های خارج از کشور خود یا شعبات خارجی بانک های خود نگه داری میکند (به دلار اروپایی معروف هستند) میتوانند به هنگام نیاز به پول از بانک های خارجی خود وام بگیرند و برای بانک های اروپایی یکی از منابع عمده تامین مالی و درآمد نیز دلارهای امریکایی است .

ب )ساختار بورس اوراق بهادار در سرمایه :

ساختار بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه مورد داد و ستد قرار میگیرند سهام یا اوراق قرضه ای هستند که سررسید آنها بیش از یک سال است تغییر قیمت این اوراق بیش ار تغییر قیمت اوراق بهاداری است که در بازار پول دادو ستد می شود ینابراین ریسک این نوع سرمایه گذاری ها در بورس اوراق بهادار نسبتا زیاد است .

ساختار بورس اوراق بهادار در اوراق بهادار بازار سرمایه شامل :

سهام : حقی است از سود خالص دارایی های یک شرکت که به دارنده برگ سهام تعلق میگیرد. بطور معمول ارزش سهامی که در دست مردم باشد دارای ارزش بیشتری نسبت به انواع اوراق بهادار دیگر می باشد .

وام ها یا اوراق رهنی : در قبال خرید خانه و یا زمین به شرکت ها و یا اشخاص این وام ها ارائه میشود و بر اساس قراردادی که در آن منعقد میگردد ساختمان و یا زمین در گرو وام دهنده میماند .

اوراق قرضه شرکت ها : در بورس اوراق بهادار این نوع اوراق قرضه بلند مدت هستند و شرکت هایی با درجه اعتبار بالا منتشر میکنند . بهره این اوراق سالی دو مرتبه و در تاریخ سر رسید ارزش اسمی آنها پرداخت میشود .

یکی از ویژگی ها و جذابیت های این اوراق ، قابل تبدیل بودن و در زمان مقرر آنها میتوان به تعداد سهام عادی شرکت منتشرکننده تبدیل کند.

اوراق بهادار دولتی : توسط دولت برای رفع کسری بودجه عمرانی اوراق قرضه بلند مدت منتشر میکنند .

اوراق بهادار سازمان های دولتی : در بورس اوراق بهادار ، سازمان های دولتی و نهادها اقدام به نشر اوراق قرضه بلند مدت می نمایند که ضامن آنها دولت می باشد .

اوراق قرضه محلی یا ایالتی : به اوراق قرضه شهرداری نیز مشهور هستند جهت تهیه پول بابت ساخت مدارس و جاده و .. بصورت بلند مدت منتشر میشود و بهره این اوراق از مالیات دولت مرکزی و ایالتی معاف می باشد .

وام های شخصی شرکت ها : بانک ها و شرکت های تامین کننده مالی به اشخاص و شرکت هایی که نیاز مالی دارند وام هایی که مدت سررسید آنها بیش از یک سال است پرداخت می نمایند که به آنها وام های شخصی شرکت ها گفته میشود .

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

این تحقیق عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 است. در این مطالعه، از مدل شاخص‌های چندگانه- علل چندگانهکه در واقع، حالت خاصی از مدل‌سازی معادلات ساختاری است، برای بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی استفاده شده و تأثیر عوامل شرکتی شامل رشد، ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها، سودآوری، نوسان‌پذیری سود، اندازه شرکت و نوع صنعت بر سازه پنهان ساختار مالی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مالی به­طور هم­زمان، با دو نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها مهم­ترین عامل تعیین‌کننده ساختار مالی شرکت‌ها است. دیگر عوامل تعیین­کننده ساختار مالی به ترتیب اهمیت شامل اندازه شرکت، سودآوری، رشد، نوسان‌پذیری سود و نوع صنعت است. همچین نتایج این مطالعه حاکی از آن بوده که نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهم‌ترین شاخص معرف ساختار مالی شرکت است.

کلیدواژه‌ها

مراجع

باقرزاده، سعید (زمستان1382)، تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، سال پنجم، شماره16.

سجادی، سیدحسین، کامران محمدی و محمد سلگی (1390)، بررسی تأثیر ویژگی­های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 10.

سینایی، حسنعلی و عبدالحسین نیسی (زمستان 1382)، بررسی عوامل مؤثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت­های سهامی عام، مطالعات حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

کیمیاگری، علی­محمد و سودابه عینعلی (1387)، ارایه الگوی جامع ساختار مالی (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 25.

هومن، حیدرعلی (1387)، مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

Ang, J and McConnell. J (1982), The Administrative Costs of Corporate Bankruptcy: A Note, Journal of Finance, Vol. 37.

Bhole, L and Mahakud, J (2004), Trends and Determinants of Corporate Capital Structure in India, Finance India, Vol,18.

Booth, A., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A., and Maksimovic, V, (2001), Capital Structures in Developing Countries, The Journal of Finance, Vol.56.

Bradley, M., Jarrell, G. A., and Kim, E. H (1984), On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence, Journal of Finance, Vol. 39.

Chung, K, (1993), Asset Characteristics and Corporate Debt Policy: An Empirical Test. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 20.

Chung, C., Lee, A. C. and Lee C. F (2009), Determinants of Capital Structure Choice: A Structural Equation Modeling Approach, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49.

Crnigoj ,M, and Mramor ,D (2009), Determinants of Capital Structure in Emerging European Economies: Evidence from Slovenian Firms, Emerging Markets Finance & Trade , Vol.45.

Ferri, M., and Jones, W (1979), Determinates of Financial Structure: A New Methodological Approach, Journal of Finance,Vol. 34.

Long, M. S., Ileen, B. M. and Stephan, E. S (1994), An Empirical Exami-Nation of Dividend Policy Following Debt Issues, Journal of Financial and Quantitative Analysis.Vol.29.

Jensen, M. C., and Meckling, W. H (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3.

Jöreskog, K. G., and Goldberger, A. S (1975), Estimation of a Model with Multiple Indicators and Multiple Causes of a Single Latent Variable, Journal of American Statistical Association,Vol. 70.

Kester, W (1986), Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations, Financial Management, Vol,15.

Myers, S. C., and Majluf, N (1984), Corporate Financing and Investment Decision when Firms have Information Investors do not have, Journal of Financial Economics, Vol. 13.

Rajan, R. G. and Zingales, L (1995), What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, Journal of Finance, Vol. 50.

Titman, S (1984), The Effect of Capital Structure on a Firm’s Liquidation Decisions, Journal of Financial and Quantitative Analysis,Vol. 13.

Titman, S., and Wessels, R (1988), The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance, Vol. 43.

ساختار بورس اوراق بهادار

چکیده: توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی برای فراهم سازی سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکتی محسوب می‌شود. برای بهینه سازی ساختار سرمایه، شناخت منابع مختلف تأمین مالی و هزینه‌های مربوط به‌منظور تصمیم‌گیری مدیران در جهت حداکثر سازی ارزش شرکت، اهمیت ویژه ای دارد. عوامل و متغیرهای مختلف از طریق تاثیرگذاری در انتخاب ساختار بهینه سرمایه، می‌توانند سودآوری و کارایی بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. لذا بررسی میزان اثر پذیری ساختار منابع مالی شرکت‌ها (ساختار سرمایه) از پارامتر های مختلف، ازجمله ویژگی‌های درونی و نیز نوع فعالیت و عوامل محیطی و بیرونی شرکت‌ها می‌تواند جایگاه عملکرد شرکت‌ها را در بازارهای تأمین مالی مشخص کرده و مدیران و سرمایه‌گذاران را نسبت به تهدیدات و فرصت‌های موجود آگاه می‌کند. درواقع در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های شرکت مانند سودآوری، اندازه شرکت، فرصت رشد، نقدینگی و دارایی‌های مشهود و نیز بعضی از عوامل محیطی و بیرونی مانند نرخ تورم و نرخ بهره در تعیین ساختار بهینه سرمایه پرداخته شود تا ساختار بورس اوراق بهادار با جمع‌آوری اطلاعات کاربردی، مدیران مالی، سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان بتوانند از نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده نمایند. به همین منظور تعداد 97 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385-1395 با روش نمونه گیری غربالگری به‌عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی-سری زمانی (پانل دیتا یا داده‌های تلفیقی) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های اندازه شرکت، دارایی‌های مشهود،فرصت رشد و نقدینگی رابطه مستقیم و معناداری با ساختار سرمایه و سودآوری و نرخ تورم و نرخ بهره رابطه معکوس و معناداری با آن دارد.

#ساختارسرمایه #ویژگی‌های شرکت #داده‌های تلفیقی #بورس اوراق بهادار تهران محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: سرمایه گذاری های شرکتی، بازده، مومنتوم، معکوس،شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار تهران، اثرات ثابت شرکتی، اثرات تقویمی، رتبه‌بندی شرکت‌ها، شاخص‌های نقدینگی سهام]

[کلیدواژه ها: رتبه بندی، شاخص های بنیادی، مطلوبیت، سرمایه گذاری، ارزیابی نسبت تجمعی (ARAS)، یوتاستار(UTAASTAR)، بورس اوراق بهادار تهران.]

[کلیدواژه ها: بازار بورس اوراق بهادار تهران ، کارایی در سطح ضعیف ، کارایی در سطح نیمه قوی، CAN SLIM ، اثر ضربه ای.]

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، ساختار بورس اوراق بهادار درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: سواد مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار تهران، مالی رفتاری، مدل پنج عاملی شخصیت]

[کلیدواژه ها: طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شباهت فازی، عدم اطمینان، اطلاعات ناقص]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.